พลังงานฮาเฮ : ที่นี่...ลำสินธุ์

เมื่อการทำพลังงานทดแทนไม่ใช่การทำเพื่อให้ได้แค่พลังงาน แต่ทำเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ ของชุมชน ทั้งน้ำ อาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย และส่งเส...

Views: 17

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Hot Links


© 2009-2018   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service