สารคดี "ฝาย...ไฟฟ้า"

โครงการประกวดสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้หัวข้อ "พระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ" จัดทำโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศร...

Views: 21

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service