Noah Egg Machine Campaign: รณรงค์ซื้อไข่จากฟาร์ม "ปล่อยไก่"


ณ ใจกลางเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ก่อนที่จะเริ่มวันอีสเตอร์ ร้านค้าทั้งหมดเต็มไปด้วยไข่ และ Noah Egg Machine ตั้งอยู่ริมถนนที่มีผู้คนจำนวนไม่น้อยมองเห็น จากความประหลาดใจกลายเป็นความเศร้าใจ เมื่อทุกคนทราบว่า ไข่ที่พวกเขาบริโภคเกือบทุกวัน 68% มาจากการเลี้ยงไก่ที่ขาดจริยธรรม เหมือนภาพที่พวกเขาเห็นตรงหน้าใน Noah Egg Machine จากนั้นทีมรณรงค์ออกมาให้ข้อมูลว่าผู้บริโภคควรซื้อไข่ไก่จากฟาร์มที่เลี้ยงไก่แบบธรรมชาติ เพราะไม่ยุติธรรมที่ไก่จะต้องทนอยู่ในสภาพเช่นนี้[via: Noah]

 

Views: 289

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service