Home within Home: เมื่อตะวันออกและตะวันตกมาเจอกันผ่านสายตาศิลปินแดนกิมจิ

เมื่องานสถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตกมาเจอกัน ผ่านศิลปินชาวเกาหลีใต้อย่าง Do Ho Suh ผู้ใช้ชีวิตอยู่ทั้งบ้านเกิดที่เกาหลี และเติบโตในสหรัฐอเมริกา จึงออกมาเป็นงานศิลปะอย่าง Home within Home

งานนี้ถูกจัดขึ้นในห้องจัดแสดงของ national museum of modern and contemporary art ที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อมองจากด้านนอกของผลงานจะเห็นอาคารที่สร้างจากผ้าโปร่งสีฟ้าขึงกันจนเป็นงานสถาปัตยกรรมพักอาศัยที่มีต้นแบบมาจากรัฐ Rhode Island ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เมื่อสังเกตให้ดี ภายในอาคารนี้ยังมีสถาปัตยกรรมแบบเกาหลี ที่ทำขึ้นจากวัสดุเดียวกันขึงอยู่ภายในงานชิ้นแรก โดยศิลปินผู้ออกวางคอนเซปของงานเพื่อบอกเล่าถึงแนวความคิดการเคลื่อนที่ข้ามวัฒนธรรม และขอบเขตอย่างชั่วคราว โดยสามารถมองการเชื่อมต่อกันระหว่างสองความแตกต่าง ตามประสบการณ์ของศิลปิน

แต่...แว๊บ แรกที่เห็นงานนี้ นึกถึงแบบพิมพ์เขียวที่ถูกทำให้มิติจนกลายเป็นงานสถาปัตยกรรม

[ Via : designboom ]

Views: 633

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service