ศิลปะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเซีย มีเอกลักษณ์ของตนเองที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติของรูปแบบ ที่ได้แสดงออก มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็น 1,000 ปี ขึ้นไป หากแต่ในช่วงเวลา 30 ปี ที่ผ่านมานี้ วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่มีมนุษย์คิดค้นและ พัฒนามานั้นคือ เทนโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของแทบจะคนทุกค้น ศาสตร์ทุกศาสตร์ ศิลปะทุกแขนงก็ว่าได้

เป็นสิ่งที่น่าถ้าทายกับความเป็นศิลปะไทย กับการสร้างสรรค์ผ่านคอมพิวเตอร์ ในอดีตนั้นศิลปิน หรือช่างเขียนในแนวทางศิลปะไทยนั้นมีทัศนคติที่ปฏิเสธคอมพิวเตอร์อย่างสิ้นเชิง (มีต่อ)

Views: 325

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by supachai Areerungruang on September 18, 2009 at 3:16pm
ตาม Comment ของคุณ Pond นั้นผมมีความเห็นที่ตรงกันทุกประการครับ และยังมีความคิดว่าแนวทางการสร้างสรรค์ที่นำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือนั้น สามารถทำการแก้ใขได้ดีเป็นอย่างมาก อีกประการหนึ่งนั้นคือ เราไม่อาจจะปฏิเสธเรื่องของ Digital Content ได้ ขอ้มูล ภาพ เสียง ได้แปลงมาสู่ระบบดิจิทัลเป็นอย่างมาก ดังนั้นในเมื่อท้ายที่สุด ผลงานของผู้สร้างสรรค์จะเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบ Digital แล้ว ไฉนจะลองหันมาสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้
Comment by Pond on September 18, 2009 at 12:06am
ทุกวันนี้จับดิจิตอลอาร์ทเป็นหลัก แต่ยังคงนิยมชมชอบงาน
traditional art อยู่ตลอดครับ เพราะเข้าใจเเละโตมากับมัน
คอมพิวเตอร์อาร์ทมีส่วนดีตรงที่สามารถแก้ไขชิ้นงานได้สะดวกเป็นสำคัญ

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service