Currency Portraits งานศิลปะที่สะท้อนความเชื่อมโยงกันของโลก ผ่านมูลค่าเงินตราระหว่างประเทศ

เมื่อแรกมองภาพเหมือนเหล่านี้ก็พอจะดูออกว่าเป็นชิ้นงานตัดปะ แต่ก็แฝงไว้ด้วยความไม่ธรรมดาก็ตรงที่รายละเอียดของงาน ซึ่งสะท้อนความอดทนและปราณีตของศิลปิน กับการลงทุนที่คุ้มค่า ด้วยการใช้ธนบัตรหลากสีจากหลายประเทศทั่วโลกมาสร้างเป็นงานศิลปะที่มีชื่อว่า the 'big business 3' ภาพเหมือนที่ใช้เงินตราจำนวนมากนี้เป็นผลงานของ Studio Senseteam ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่า โลกนั้นส่วนหนึ่งได้ถูกเชื่อมโยงกันด้วยระบบของการแลกเปลี่ยนเงินตรา และการแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการรับรู้ถึงมูลค่าหรือความสัมคัญทางเศรษฐกิจของงประเทศนั้น ซึ่งตัวเนื้องานนั้นเป็นการใช้สีสัน ให้แสงเงา และความกลมกลืนได้อย่างลงตัว นับเป็นงานที่น่าทึ่งอย่างมาก


[ via: bangstyle  ]

Views: 1347

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Kitdesign(Thainiyom) on February 8, 2012 at 10:48am

cool

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service