นัต - จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นัต (Nat) (ออกเสียงตามสำเนียงพม่าว่า "น่ะต์") ความเชื่อเรื่องผีของชาวพม่า เป็นความเชื่อพื้นเมืองที่มีมาก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาในพม่า นัตเป็นผีบรรพบุรุษ ลักษณะกึ่งผีกึ่งเทวดา คล้ายเทพารักษ์ คอยดูแลคุ้มครองสถานที่ที่ตนเมื่อครั้งยังมีชีวิตมีความสัมพันธ์อยู่ โดยมีจะมีศาลลักษณะคล้ายศาลเพียงตาตั้งบูชาอยู่ในสถานที่นั้น ๆ
เมื่อพระเจ้าอโนรธามังช่อ แห่งราชวงศ์พุกาม นำศาสนาพุทธนิกายเถรวาทจากมอญเข้าสู่พม่า ในพุทธศตวรรษที่ 18 ความเชื่อเรื่องนัตจึงถูกผสมผสานเข้ากับศาสนาพุทธ นัตถูกยกระดับให้เป็นนัตหลวง คือ นัตระดับประเทศ โดยพระองค์ได้ทำการตั้งศาลนัตหลวงขึ้นที่เขาโปปา หรือเรียกว่า มหาคีรีนัต 1,300 เมตร ใกล้เมืองพุกาม มีทั้งหมด 37 องค์ โดยมีนัตตัจจาเมง (พระอินทร์) เป็นประธาน นัตหลวงส่วนหนึ่งจะเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ เช่น บุรพกษัตริย์ อย่าง พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ หรือ พระเจ้าเมกุฎิ (พระเจ้าเมกุฏิสุทธิวงศ์) เป็นต้น และส่วนหนึ่งจะเป็นบุคคลในตำนาน ความเชื่อต่าง ๆ
โดยบุคคลที่จะได้รับการรับถือเป็นนัตนั้น ต้องมาจากสาเหตุการตายที่ไม่ใช่การตายธรรมดา กล่าวโดยง่ายคือ ตายโหง(ตายด้วยโรคปัจจุบันที่ไม่ใช่ด้วยโรคชรา) หรือ ตายห่า(อหิวาตกโรค) นั่นเอง เพราะเชื่อว่าจะมีความฤทธานุภาพสูงกว่าผีทั่ว ๆ ไป


SEE EVENTS : http://www.portfolios.net/events/event/listUserEvents?user=19n4w5ssdve1n

Views: 124

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service