คุณสมบัติ Producer
มีความสนใจด้านภาพยนตร์
- สื่อสารได้ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ
- สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี มีความอดทน สามารถทำงานเชิงรุก และมีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์
- สามารถทำงานได้หลายอย่างด้วยความรวดเร็วและสามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามสมควร
- สามารถทำงานร่วมกับบุคคลทั้งภายในองค์กรทุกระดับและภายนอกองค์กร ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Acrobat, Google Calendar และ Adobe Photoshop (ใช้งานพื้นฐาน )
- มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact
hr@dir4films.com
0891094835

Views: 200

Hot Links


© 2009-2018   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service