คุณสมบัติ
- มีความสนใจด้านภาพยนตร์
- มีความสามารถในการ ใช้กล้องดิจิตอล
- สามารถทำงานสื่อสารได้ดีกับ Producer&Director และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีไหวพริบ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ และทำงานในสภาวะกดดันได้
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามสมควร
- มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact hr@dir4films.com
0891094835

Views: 69

Hot Links


© 2009-2018   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service