บริษัท Stadio Production รับสมัคร Graphic Designer
ส่ง portfolio ผลงานที่โชว์ทิศทางและตัวตนของคุณ

* หากเป็น Motion Graphic จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ
- ออกแบบโปสเตอร์หนัง
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, POP, Motion, Cutout
- ออกแบบชิ้นงานสื่อสารทางออนไลน์

*สามารถส่ง Resume ได้ที่ : stadioproduction@gmail.com

Views: 249

Hot Links


© 2009-2019   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service