[ Job ] เซ็นทรัลพัฒนา รับสมัคร Creative

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) : CPN ผู้นำด้านพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบศูนย์การค้า ปัจจุบันบริษัทดำเนินการบริหารศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ "ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล" รวมถึงอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทกำลังมองหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมกับบริษัท

รับสมัครพนักงานประจำ

ตำแหน่ง  Creative 1 อัตรา

ลักษณงาน  ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในศูนย์การค้าฯ

คุณสมบัติ

  • · วุฒิป.ตรี ขึ้นไป ด้านการออกแบบ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • · มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
  • · ใช้โปรแกรม Illustrator / Photoshop / Indesign หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบได้ 
  • มีความรู้เรื่องทำสื่อ online และทำสื่อโฆษณาผ่าน social media ต่างๆได้

 

สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • โบนัสประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

สถานที่ทำงาน


ชั้น 30 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนนพระราม1  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร  10330

สนใจส่ง resume และ portfolio มาที่  pom034@yahoo.com

Views: 535

© 2009-2017   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service