[ Job ] Beauty Hunter รับสม้ครงานหลายตำแหน่ง

Beauty Hunter Influencers & Social Media Agency ที่มี Online magazine ของตัวเอง
สุดปังย่านอารีย์ เปิดรับสมัครเพื่อนเพิ่ม 4 ตำแหน่ง 

รู้จักเรามาขึ้น https://beautyhunter.agency / https://www.facebook.com/BeautyHunterThailand

ตำแหน่งที่ 1 : Online Advertising Specialist  หน้าที่รับผิดชอบ

  1. วางแผนสื่อโฆษณาออนไลน์เพื่อตอบโจทย์การตลาดของลูกค้า ผ่าน Platform ที่เหมาะสมเช่น Google AdWords, facebook&Instagram Ads, Line OA
  2. จัดซื้อและบริหารสื่อโฆษณาออนไลน์ตามที่วางแผนไว้ รวมถึงการ optimize ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด  
  3. วิเคราะห์ผลลัพท์ สถิติ จัดทำรายงาน เพื่อปรับปรุงการทำงานและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
  4. วางแผน ดูแลและบริหารค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาตามเป้าหมายที่วางไว้และให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด  
  5. ติดตาม Trend  เพื่อนำเสนอช่องทางใหม่ ๆ ในการทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อนำเสนอลูกค้า
  6. ให้ความช่วยเหลือทีมขายในการนำเสนองานแก่ลูกค้าใหม่
  7. สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ เป็นคนที่ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
  8. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแนะนำ Creative Content ในรูปแบบต่าง ๆ

Remark

  • มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ 1-2 ปี โดยเฉพาะ Facebook, Instagram, Line@ ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความเข้าใจใน  Online Marketing เป็นอย่างดี 

ตำแหน่งที่ 2 : Junior Account Executive/ Sales หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ทำการขายสื่อและบริการออนไลน์​ ได้แก่ Influencers Marketing, Social Media Management, Beauty Hunter Fanpage&Website 
  2. โทรหาลูกค้าใหม่ทั้งจากรายชื่อที่หามาเองและที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้ 
  3. แนะนำบริการ พร้อมสามารถอธิบายรายละเอียดเบื่องต้นได้อย่างฉะฉาน 
  4. ทำการนัดหมาย เพื่อให้ทีมเข้านำเสนอบริการ และช่วยปิดการขาย 

Remark

  • มีความรู้ความเข้าใจใน  Online Marketing เป็นอย่างดี 
  • มีความขยันมุ่งมั่น ตั้งใจ กล้านำเสนอ และสามารถสื่อสารได้อย่างดี 
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 

ตำแหน่งที่ 3 : Account Executive/ Sales หน้าที่รับผิดชอบ

 1. วางแผนและกลยุทธ์การขายงาน Online Marketing เช่น Influencers Marketing,  Social Media Management และ สื่อ online ของบริษัท 
 2. นำเสอนแผนการขาย ติดตาม ตรวจสอบ เป้าขายแต่ละเดือน ไตรมาส ตามที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตาม Target 
 3. จัดทำสรุป Brief และ Requirement  จากลูกค้า เพื่ออธิบายให้ทีมที่เกี่ยวข้องเข้าใจ
 4. ร่วมกับทีมทำ Proposal เพื่อทำแผนงานให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า 
 5. หาลูกค้าใหม่ ติดต่อเพื่อนัดประชุม ขายงาน ติดตามงาน นำเสนองานบริการและสินค้าของบริษัท โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 10 ราย 
 6. รักษา ดูแล สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่า และดูแลยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Remark

  • ขอคนที่ประสบการณ์ในการดูแลลูกค้า และงานขาย ด้าน Online Marketing  ให้กับหน่วยงาน เอกชน, Top Brand, และภาครัฐขนาดใหญ่มาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  • ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์,  ค่า Commission แยกจากเงินเดือนและระบบโครงสร้างเงินเดือนจะปรับตามผลงานแบบเป็นขั้นบันได

ตำแหน่งที่ 4 : Marketing Manager (แบรนด์จากญี่ปุ่น) หน้าที่รับผิดชอบ 

 1. Brand Strategies: สร้างและกำหนด Brand character เพื่อทำการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย วางแผนกลยุทธทางการตลาด 
 2. Marketing Strategies: : วางแผนการตลาดของแบรนด์พร้อมควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
 3. Budget Management: วางแผนและกำหนดการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละปี เพื่อขออนุมัติ พร้อมบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและทำการวัดผล
 4. Sale Analysis: วิเคราะห์ยอดขาย เหตุ ปัจจัย ทั้งของตนเองและคู่แข่ง เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาดของบริษัทให้ดีขึ้น
 5. Cooridating: ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น Sale, Stock, Content, ห้าง
 6. Promotions: คิดโปรโมทชั่นสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย  ส่งเสริมการขาย การจัดจำหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ตลาด
 7. Market Analysis: ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด คู่ขาย พร้อมทำรายงานผู้บริหาร 

Remark

  • ขอคนที่ประสบการณ์ใน Marketing  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  • ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์  แยกจากเงินเดือนและระบบโครงสร้างเงินเดือนจะปรับตามผลงานแบบเป็นขั้นบันได

Views: 86

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service