ประกวดภาพถ่าย "BEAT2010 Photo Contest 1"

EAT2010 เชิญชวน บุคคลทั่วไป นักถ่ายภาพ ร่วมสร้างสรรค์ ภาพถ่ายที่สะท้อนภาพถึง การอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และความสวยงามของสถาปัตยกรรม ในสองหัวข้อ

1 อาคารที่ร่วมแข่งขัน  BEAT2010 รักษ์ไทย รักษ์พลังงาน รักษ์โลก
2 การอนุรักษ์พลังงาน

 
รางวัล (หัวข้อละ 2 รางวัล)

รางวัลที่ 1 จำนวน  1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ       10,000     บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน  1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ       5,000       บาท

**ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน สามารถได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล

ประกาศรับผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทาง www.beat2010.net


กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

ข้อกำหนดการส่งภาพเข้าประกวด

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเจ้าของภาพต้องเป็นบุคคล คนเดียวกันโดยอ้างอิงจากบัตรประชาชน
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ความละเอียดสูง 6 ล้านพิกเซลขึ้นไป
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งสีและแสงของภาพในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ยังคงเป็นธรรมชาติ ไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง ทั้งนี้จะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการตัดสิน
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ โดยพิมพ์หรือเขียนติดไว้ตรงกลางด้านหลังของภาพ ที่ได้ติดกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้ว         

ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าของผลงานภาพถ่าย        
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเพื่อรักษาประโยชน์ของท่าน        
ตั้งชื่อผลงานภาพถ่าย พร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับภาพนั้นมาพอประมาณ        
ภาพทุกภาพต้องระบุวัน เดือน ปี ที่ถ่าย และสถานที่ที่ถ่ายภาพ
เจ้าของผลงานต้องส่งไฟล์ภาพ ที่ต้องการส่งเข้าประกวดและได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย และไฟล์ภาพต้นฉบับทุกภาพ ที่ไม่ได้ผ่านการแก้ไข ในรูปของ RAW ไฟล์ หรือ Tiff ไฟล์ หรือหากส่งเป็น JPG ห้ามไม่ให้มีการย่อไฟล์ โดยไรท์ลงบนแผ่น CD/DVD-ROM แผ่นเดียวกัน และส่งแนบมาพร้อมกับภาพถ่ายที่ใช้ในการประกวด หากผู้เข้าประกวดไม่ได้ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมาหรือตรวจพบว่าคุณภาพของไฟล์ภาพ ไม่ผ่านเงื่อนไข จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประกวด
ขนาดของภาพที่ส่งเข้าประกวดเท่ากับขนาด 8x10 นิ้ว โดย Print ภาพถ่ายลงบนกระดาษ Photo แล้วให้นำภาพไปติดตรงตำแหน่งกึ่งกลางของกระดาษแข็งให้เรียบร้อย โดยเว้นให้เหลือขอบของกระดาษแข็ง กระดาษแข็งที่ใช้เป็นสีดำ (ขนาดของกระดาษแข็งต้องใหญ่กว่าภาพถ่ายที่นำมาติดและต้องเหลือขอบ) จัดส่งโดยบรรจุในวัสดุกันกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อแผ่นซีดี
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
ภาพถ่ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด แผ่นซีดีและภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงานและจะไม่จัดส่งคืน
โครงการ BEAT2010 มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่ายและชิ้นงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด เพื่อการประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดสามารถเข้าไปลงทะเบียนภายในเว็บไซต์  www.beat2010.net
หลังการประกาศผล ภาพทั้งหมดที่ได้รับรางวัล จะถูกนำออกเผยแพร่ที่เว็บไซด์ www.beat2010.net
การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้นแล้ว

การตัดสิน

ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่าย ที่ถ่ายที่สื่อถึงการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน หรือแสดงถึงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน โดยสามารถถ่ายภาพบุคคล อาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ได้ สำหรับหัวข้อ"อาคารที่ร่วมแข่งขัน BEAT2010 รักษ์ไทย รักษ์พลังงาน รักษ์โลก" ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่าย ที่ถ่ายอาคารที่เข้าร่วมโครงการ BEAT2010 (อาคาร 1 ใน 17+2 อาคาร) โดยสามารถถ่ายภาพบุคคล อาคารสถานที่ต่างๆ ได้ หรือหากถ่ายจากมุมภายนอก ควรมีอาคารที่เข้าร่วมโครงการ BEAT2010 เป็นองค์ประกอบสำคัญ
ภาพที่ส่งประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด และตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนดไว้
ภาพที่ส่งเข้าประกวด ที่ไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณา ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสินได้ทันที
 หลังการตัดสินสิ้นสุดลง ทีมงานจะร่วมกันตรวจสอบว่าภาพดังกล่าวไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ หรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย เพื่อโฆษณา หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน เป็นขั้นสุดท้าย หากไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ เข้ามาภายใน 3 วันให้ถือว่า ภาพดังกล่าว ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอย่างถูกต้องแล้ว และถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะไม่อนุญาตให้มีการโต้แย้งใดๆอีกต่อไป
หากว่ามีข้อโต้แย้งใดๆ กับภาพ ผู้โต้แย้งต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงเข้ามายืนยันแหล่งที่มาเพื่อ ตรวจสอบ และหากทางทีมงานตรวจพบว่าภาพดังกล่าวผิดกติกาตามข้อ 4 ภาพดังกล่าวจะถูกตัดออกและจะเลื่อนภาพในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนที่
ภายหลังการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมาแสดงตัว เพื่อขึ้นรับเงินรางวัล โดยนำบัตรประชาชนมาอ้างอิง หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ ภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน EMS หรือส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่

กลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน EnConLab
อาคารส่วนอาคารและสถานที่ชั้น 3
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

เวลาเปิดบริการ 9.00 -17.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 –8725491-4

 

ดาวน์โหลดไบสมัครได้ที่นี่

Views: 87

Reply to This

Replies to This Discussion

MOVE

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service