เสวนา “วัสดุอีสาน: ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

เสวนา “วัสดุอีสาน: ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (สัมมนา)
มาร่วมเรียนรู้วัสดุในภาคอีสานผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนได้อย่างเข้มแข็ง
27 ตุลาคม 2552 | 14:00-16:30 | ห้องออดิทอเรียม, TCDC

Isan Materials: Indigenous knowledge meets eco-friendly craftsmanship (Talk)

Learn more about materials in Isan (North East region) through way of life, culture and sustainable local wisdom. And find out how the unique and eco-friendly local materials can be used in product design and generate income for the community.
27 October 2009 | 14:00-16:30 | Auditorium, TCDC

Views: 814

Replies to This Discussion

งานนี้หากใครสนใจเรื่องวัสดุธรรมชาติ ธรรมดา(เสียงสูง)ธรรมาดา รวมถึงเรื่องสิ่งทอ เชิญร่วมงานนะคะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service