All Discussions Tagged 'เด็กอาร์ท' (1)

Discussions Replies Latest Activity

“ต้นศิลปะ” Art Reality ครั้งแรกของเมืองไทย ทางท่ีวีไทย ทุกวันอังคาร เวลาดี 21.10 น. เริ่ม 4 มกราคมนี้

“ศิลปินทุกคนต้องมีตัวตนซึ่งเป็นของตัวเอง ศิลปินไม่ใช่แค่คนวาดภาพเหมือน แต่คือการนำเอาความรู้สึกนึกคิดจินตนาการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพให้ได้ เพร…

Started by ZaTaln.ch

2 Dec 22, 2010
Reply by ZaTaln.ch

RSS

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service