นิทรรศการ "ปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัยในรอยแยก"

ปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัยใน "รอยแยก"

วันที่ : 30 สิงหาคม - 24 พฤศจิกายน 2562

สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 9

โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

ภัณฑารักษ์

กษมาพร แสงสุระธรรม

ชล เจนประภาพันธ์

 

ศิลปิน

กมล เผ่าสวัสดิ์, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, จุมพล อภิสุข, ชาติชาย ปุยเปีย, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ประสงค์ ลือเมือง, พินรี สัณฑ์พิทักษ์, มานิต ศรีวานิชภูมิ, มณเฑียร บุญมา, ไมเคิล เชาวนาศัย, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช และอารยา ราษฎร์จําเริญสุข

 

ปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัยในรอยแยกนำเสนอปรากฏการณ์ทางศิลปะของศิลปินไทยในช่วงปลายทศวรรษ 1980 - 2000 อันเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกศิลปะไทย ทั้งการทำงานศิลปะที่ท้าทายขนบเดิม การท้าทายสถาบันทางศิลปะที่มีอำนาจครอบงำ ด้วยการสร้างพื้นที่ทางศิลปะอิสระ และการจัดนิทรรศการในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งปรากฏการณ์ต่าง ที่เกิดขึ้นนี้ล้วนแต่มีส่วนสำคัญต่อการอุบัติขึ้นของรอยแยกในโลกศิลปะไทย

 

ในเชิงภูมิศาสตร์ คำว่ารอยแยก (Rifts)” หมายถึง บริเวณที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวออกจากกัน แต่สำหรับนิทรรศการนี้ รอยแยก สื่อถึงปรากฏการณ์ทางศิลปะ 3 ลักษณะ ได้แก่

1. การแยกตัว หมายถึง การแบ่งแยกพรมแดนทางความคิด ระหว่างศิลปะแบบประเพณีไทยสมัยใหม่ศิลปะไทยสมัยใหม่ และศิลปะไทยร่วมสมัย

2. รอยเลื่อน หมายถึง จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตการทำงานของศิลปิน

3. การแตกหัก หมายถึง การตั้งคำถามกับวิธีการทำงานแบบศิลปะเพื่อศิลปะ และเริ่มสร้างสรรค์งานโดยยึดหลักศิลปะเพื่อชีวิต ซึ่งสะท้อนบริบททางสังคมการเมือง

 

ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายของนิทรรศการ คือ การทบทวนปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงรอยแยกบนโลกศิลปะไทย ภายใต้แรงสั่นสะเทือนจากสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ผ่านผลงานในนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง เพื่อสร้างบทสนทนาระหว่างโลกศิลปะไทยในอดีตและปัจจุบัน

กิจกรรมประกอบนิทรรศการที่เปิดให้ผู้ชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ มีดังนี้

กิจกรรม Workshop "รูปรอยพิมพ์บนดินเผา: ปฏิบัติการศิลปะของมณเฑียร บุญมาวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 - 17:00 .

โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531

Time: August 30, 2019 to November 24, 2019

Location: Bangkok Art and Culture Center

City/Town: Bangkok

Website or Map: http://www.bacc.or.th

Event Type: art, exhibition