เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ ครั้งที่7 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

หลังจาก e-toyotaclub.com ได้มีการรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ (e-toyotaclub.com Ecological Toyota Ban Pho Plant Visit) ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 นั้น มีสมาชิกให้ความสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมโรงงานเป็นจำนวนมาก ทางเว็บไซต์ e-toyotaclub.com จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
สมาชิกที่ไปเยี่ยมชมต่างประทับใจและเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพรถยนต์ของโตโยต้ากันทั่วหน้า ทั้งในด้านความเชื่อมั่นในคุณภาพการประกอบรถยนต์และการตรวจเช็คคุณภาพของรถยนต์ทุกๆคัน อีกทั้งโรงงานยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถือได้ว่าเป็นโรงงานแห่งความสมบูรณ์แบบเพื่อสิ่งแวดล้อม(Ecological Factory) ทั้งในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการมลภาวะ พันธกิจของโรงงานบ้านโพธิ์ คือ ส่งเสริมความแข็งแกร่งในด้านการบริหาร ระบบการผลิต เพื่อเป็นโรงงานที่มีความสามารถด้านการแข่งขันในระดับโลก อีกทั้งยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชน และสังคมไทย

รายละเอียดการเยี่ยมชมโรงงาน

การเยี่ยมชมโรงงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับสิทธิจะมีรถบริการรับส่ง
เวลา 08:00 – 16:00 น. ที่ด้านหลังอาคาร GE Capital (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน (ตรงข้ามสถานฑูตสหรัฐอเมริกา)การรับสมัคร คัดเลือกสมาชิก 40 ท่านแรก ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 6 -15 กรกฎาคม 2552


ประกาศผล วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ผ่านทางเว็บไซต์


การยืนยันเข้าร่วมกิจรรม ผู้ที่มีรายชื่อในเว็บไซต์ กรุณาโทรศัพท์เพื่อยืนยันที่
เบอร์ 02-386-2910, 02-386-3712, 02-386-2915
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.
ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กรกฎาคม 2552


วันและเวลา วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 08:00 – 16:00 น.

สถานที่ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

กำหนดการ
08.00 – 08.15 น.
08.15 – 09.45 น.
09.45 – 10.00 น.
10.00 – 10.15 น.
10.15 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.
12.00 – 12.30 น.
12.30 – 13.45 น.
13.45 – 15.30 น.


ลงทะเบียน ที่ด้านหลังอาคาร จีอี แคปปิตอล
เดินทางไปยังโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เตรียมพร้อมก่อนเข้าชมโรงงาน
เจ้าหน้าที่พาชมโรงงานกล่าวต้อนรับ และชมวิดีทัศน์แนะนำบริษัท
เยี่ยมชมสายการผลิตภายในโรงงานประกอบ
ถาม – ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับโรงงาน
เดินทางไปร้านอาหาร เก้ามณี
รับประทานอาหารเที่ยง
เดินทางกลับถึงอาคาร จีอี แคปปิตอล

หมายเหตุ:
1.บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน
(กรณีมีผู้ติดตามกรุณาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์มาพร้อมกัน)
2.บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ www.e-toyotaclub.com เท่านั้น
3. ผู้ที่ไม่ได้โทรศัพท์ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์
4. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5. ขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับพนักงานบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์

โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์นี้ นับเป็นโรงงานประกอบรถยนต์แห่งที่ 3 ของโตโยต้า ในประเทศไทย โดยเริ่มเปิดสายการผลิตเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 มีกำลังการผลิตในระยะแรก 100,000 คันต่อปี ทำการประกอบรถกระบะ ไฮลักซ์ เพื่อตลาดภายในประเทศและการส่งออก เป็นโรงงานที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการนำเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ ผนวกกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย กล่าวได้ว่า โรงงานบ้านโพธิ์ เป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

โรงงานแห่งความสมบูรณ์แบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Ecological Factory)

การจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดพลังงานความร้อนร่วม (Co-Generator) โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมไปถึงการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่อาคารสำนักงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในสถานที่ทำงานซึ่งจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศได้กว่า 8,500 ตันต่อปี ในส่วนของกระบวนการผลิต การปั๊มชิ้นส่วน และการเชื่อมตัวถัง ได้ติดตั้ง Servo motor และหุ่นยนต์ Servo Robot ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน ทำให้คุณภาพการเชื่อมต่อดีขึ้น และยังสามารถลดสะเก็ดไฟ และควันที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเชื่อมได้อีกด้วย

การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ นำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร โดยนำระบบการพ่นสีรถยนต์ที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (Water-borne Paint) ที่มีคุณภาพดีกว่าการใช้สีผสมทินเนอร์ มีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการพ่นสีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นสี นอกจากนั้นยังมีการติดตั้งเตาเผาอุณภูมิสูง Regenerative Thermal Oxidizer Incinerator (RTO Incinerator) เพื่อลดปริมาณสารระเหยไฮโดรคาร์บอนและมลภาวะอากาศ ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ

การจัดการมลภาวะด้านขยะ ปัจจุบันโตโยต้าสามารถนำขยะไปรีไซเคิลได้ถึงกว่า 80% นอกจากนั้นยังมีการลดปริมาณขยะทุกชนิดอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังมีนโยบายยกเลิกการนำขยะไปฝังกลบ หรือ Zero landfill ซึ่งโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ได้เริ่มดำเนินโครงการ Zero landfill ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิต มีการติดตั้งเครื่องรีดน้ำจากกากตะกอนของระบบบำบัดน้ำทิ้ง หรือ Filter Press และจัดทำโรงตากตะกอนที่ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ เพื่อลดปริมาณกากตะกอนต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุดอีกด้วย

ด้านการจัดการมลภาวะทางน้ำ โรงงานบ้านโพธิ์มีกระบวนการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วให้ได้คุณภาพ โดยมีดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งเข้มงวดกว่าค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดถึง 20% โดยกระบวนการบำบัดทางเคมี และกระบวนบำบัดทางชีวภาพ รวมถึงมีการติดตั้งระบบรีไซเคิลน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ในการผลิต และการอุปโภคในโรงงานอีกด้วย ทั้งนี้ โตโยต้า ยังมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่องด้วยระบบการตรวจวัดค่า COD (Chemical Oxygen Online) แบบออนไลน์ ซึ่งมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการรับรอง และมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อปฎิบัติสำหรับผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน

1.กรุณาตรงต่อเวลา

2.แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม และเรียบร้อย อนุญาตให้สวมรองเท้าคัทชู หรือ รองเท้าผ้าใบ เท่านั้น

ห้ามสวมรองเท้าแตะ, รองเท้าที่เปิดเห็นนิ้วเท้า หรือ รองเท้าที่มีแค่สายคาดโดยเด็ดขาด

3.เส้นทางการเดินเยี่ยมชมโรงงาน ให้ผู้มาเยี่ยมชมเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ของโตโยต้ากำหนดให้เท่านั้น

4.ห้ามถ่ายภาพเมื่ออยู่ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด

5.ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานโดยเด็ดขาด ให้สูบบุหรี่ในบริเวณที่อนุญาตให้สูบได้เท่านั้น

6.ในขณะเดินเยี่ยมชมโรงงาน ห้ามผู้มาเยี่ยมชมสัมผัสเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใด ๆ ทุกชนิด

7.ในกรณีผู้มาเยี่ยมชมมีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี รวมอยู่ด้วย ให้ผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด

ตลอดเวลาที่เดินเยี่ยมชมโรงงาน

***ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ห้ามผู้ที่ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ เข้าเยี่ยมชมโรงงานโดยเด็ดขาด

Views: 2405

Replies to This Discussion

http://www.etoyotaclub.net/applications/campaign2009_1/Banpho2009_h...
เข้าไปดูเวบนี้ค่ะ

หมายเหตุ สมัครสมาชิกเวบเค้าก่อนนะคะ ถึงจะลงทะเบียนได้


ps. ไม่ได้ทำงานออกแบบโปรดักส์ แต่มีข่าวก้ออยากบอกค่ะ ^ ^

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service