ประกวดภาพถ่ายและตั้งชื่อภาพ ให้สอดคล้องและสื่อความหมายตามบทร้อยแก้ว (30/11/09)


การประกวดภาพถ่ายและตั้งชื่อภาพ ให้สอดคล้องและสื่อความหมายตามบทร้อยแก้ว ต่อไปนี้

“ความ สำเร็จแห่งปัญญา ในห้องแห่งความมืด ขอเพียงเรามีปัญญา แสงสว่างแห่งความสำเร็จ จะรอพบกับรอยยิ้ม แห่งความสุขของเราที่ริมหน้าต่าง”

ชิงเงินรางวัลพร้อม Gift Voucher มูลค่ากว่า 50,000 บาท จาก Double A Book Towerระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการ
15 ต.ค. – 30 พ.ย. 52
ปิดรับผลงาน
30 พ.ย. 52
ประกาศผลการตัดสิน
วันเสาร์ที่ 12 ธ.ค. 52


ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่
1. นักเรียน, นักศึกษา จากทุกสถาบันทั่วประเทศ
2. ประชาชนทั่วไป


กติกาการประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายดิจิทัล ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล และตั้งชื่อภาพโดยสื่อความหมายให้สอดคล้องตามบทร้อยแก้ว ต่อไปนี้
“ความ สำเร็จแห่งปัญญา ในห้องแห่งความมืด ขอเพียงเรามีปัญญา แสงสว่างแห่งความสำเร็จ จะรอพบกับรอยยิ้ม แห่งความสุขของเราที่ริมหน้าต่าง”
2. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง มิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดและภาพที่ส่งมานั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
3. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
4. ส่งภาพเป็นภาพสี โดยมีความกว้างแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว และไม่เกิน 18 นิ้ว

ติดภาพลงบนกระดาษแข็ง ขนาด 16 x 20 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ พร้อมส่งไฟล์ในแบบมาตรฐาน Raw File และ JPEG ที่มีคุณสมบัติกำหนดคุณภาพที่ Maximum Quality

ไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยบันทึกลงแผ่นซีดี
5. ด้านหลังกระดาษแข็งกรุณาติด “ใบสมัครโครงการประกวดภาพถ่าย แสงแห่งปัญญา” โดยกรอกชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อภาพ ลำดับที่ของภาพ

(กรณีส่งผลงานตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป) ให้ครบสมบูรณ์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.doubleabooktower.com หรือ

ขอรับด้วยตัวเองได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Double A Book Tower
6. ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ Double A Book Tower มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่นซีดีและภาพสีคืน
7. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
8. เงินรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัล


วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
ส่งด้วยตนเองที่ Double A Book Tower ซอยสาทร 12 เคาท์เตอร์รับฝากกระเป๋า ชั้น 1
เลขที่ 122 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยวงเล็บที่มุมซองว่า “โครงการประกวดภาพถ่าย แสงแห่งปัญญา” ได้ที่
Double A Business Park (DAP) ชั้น 1 แผนก Event
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน)
187/3 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.42 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
หมายเลขโทรศัพท์ 085-835-1803


หมายเหตุ ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 หากส่งไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

Views: 4756

Reply to This

Replies to This Discussion

น่า....มาก ^^
โจทในห้องมืดนี่ โหดมาก....
*-* น่าสน
MOVE

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service