แรงขับดันทางเพศ จะสะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึกคิ ดของคนๆ นั้น ในเรื่องจินตนาการทางเพศ (Sexual fantasies) และการแสดงพฤติกรรม เมื่อสังคมมีการติดต่อสื่อสารกั นหลายรูปแบบ ทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อิน...
แรงขับดันทางเพศ จะสะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึกคิดของคนๆ นั้น ในเรื่องจินตนาการทางเพศ (Sexual fantasies) และการแสดงพฤติกรรม เมื่อสังคมมีการติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบ บ ทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต มักมีการนำเสนอเรื่องทางเพศร่วมด้วยยเสมอ ผลงานในโครงการนี้จึงนำเสนอมุมมองในเรื่อง พลังที่เกิดจากแรงขับดันทางเพศที่อยู่ในจิ ตใต้สำนึกของเพศชาย โดยนำเสนอความสวยงามของผลงานทางด้านภาพที่ ถ่ายทอดเรื่องราว พฤติกรรมทางด้านเพศ ผ่านมุมมองในเชิงสัญลักษณ์ และการแสดงออกในรูปแบบของงาน Video Performance เพื่อสื่อสารต่อผู้ชมผลงานว่า สิ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วให้ความรู้สึกที่ย ากในการยอมรับ และกระทบกระเทือนต่อทัศนคติต่อผู้ชมงานได้ มากน้อยเพียงใด

The momentum of sexaual will effect the invidual human subjectivity in the sexaul imagination (Sexual fantasies) and behaviors action. When the social has communicate with a varity ways printed, radio, television and the internet there are oftens to present the sexuality together. So in the the project will present the aspect power impact of sexaual under man's subconscious by video story sex behavior those aspect in the symbolize and the action in video performance type. to show the audience how difficult and how much effecting that behaviors perform acknowledged to audience.

Views: 56

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Kunapot Pulpunpoow on June 8, 2009 at 10:31am
ใช่ป่าวหว่า
Comment by Kunapot Pulpunpoow on June 8, 2009 at 10:30am
โอ้วววว ว้าววววว

งานทีสีท....

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service