สถานศึกษา สถาบันแฟชั่น Fashion Study

สถานศึกษา สถาบันแฟชั่น Fashion Study

Turning you to be Fashion Designer in 24 Hr.

WWW.FASHION-DESIGNSTUDIO.COM

สถานศึกษา สถาบันแฟชั่น Study Fashion :

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

http://www.itfd.rmutp.ac.th

โรงเรียนสอนแฟชั่นโฮค ในเมืองอัมสเตอดัม ประเทศเนเธอแลนด์

http://www.amfi.hva.nl

สถาบันสอนแฟชั่นเฟลนเดอส์ ประเทศเบลเยียม

http://www.ffi.be

สถาบันสอนแฟชั่นมารางโกนี่ มิลาน ประเทศอิตาลี

http://www.istitutomarangoni.com/programmes_milan.htm

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

http://www.btc.rit.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://www.finearts.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปกร

http://www.eng.su.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://fineart.tu.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.chula.ac.th/college/fineart

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://www.agro.ku.ac.th/thai/depart.php?dep_id=6

อาคาเดเมียร์อิตาเลียนา

http://www.aithai.co.th

สถาบันบุนกะแฟชั่น

http://www.bunkafashion.com
สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ http://www.chanapatana.com
สถาบันสอนออกแบบราฟเฟิลส์ http://www.raffles-design-instiute.com/bangkok
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.faa.chula.ac.th
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.decorate.su.ac.th
สาขาออกแบบสิ่งทอ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.kmitl.ac.th
การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://www.swu.ac.th
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ คณะศิลปและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th/arts/curriculum-fas.htm
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ http://fab.bu.ac.th/fashion/index.php
สถาบันสอนแฟชั่นโพลิโมด้า ประเทศอิตาลี http://www.polimada.com
สถาบันสอนออกแบบแฟชั่น นานาชาติโมด้า เบอโก้ ประเทศอิตาลี http://www.imb.it
อาคาเดเมียร์อิตาเลียนา ประเทศอิตาลี http://www.accademiaitaliana.it
วิทยาลัยแฟชั่น มหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ http://www.fashion.arts.ac.uk
วิทยาลัยศิลปะและออกแบบเซนทรัลเซนต์มาร์ตินส์ ประเทศอังกฤษ http://www.csm.arts.ac.uk
สถาบันฝึกอบรมอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น สิงคโปร์ http://www.taftc.org

Ajarn Krich (Avartar) Fashion design studio

www.fashion-designstudio.com

Turning you to be Fashion Designer in 24 Hr.

Views: 532

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service