ประเภทสมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อความมั่นใจในการสร้างบ้านเลือกบริษัทรับสร้างบ้านในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาชิกของ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
       1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับการรับสร้างบ้าน ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
       2. สมาชิกวิสามัญประเภท (ก) ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับการรับสร้างบ้าน ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีสมาชิกสามัญอย่างน้อย 2 รายขึ้นไป ให้การรับรองความเป็นสมาชิก
       3. สมาชิกวิสามัญประเภท (ข) ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิสาหกิจในทางการค้า อุตสาหกรรมหรือการเงินทีเกี่ยวเนื่องกับการรับสร้างบ้านซึ่งมีความสนใจต่อกิจการของสมาคม
       4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เชิญเป็นสมาชิก และผู้นั้นตอบรับคําเชิญ

Views: 238

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service