Susuwanrhat's Blog – July 2010 Archive (3)

ความจริงจากเพื่อนถึงเพื่อน

.................คนเราเมื่อเกิดมาลืมตาดูโลกใบกว้างใหญ่นี้ ก่อนที่เราจะผ่านพ้นก้าวข้ามวัยวันวาน ผ่านคืนแห่งการรับรู้เรื่องราว ความจริง ความเท็จ ความสวยงาม…

Continue

Added by susuwanrhat on July 26, 2010 at 10:19pm — No Comments

สิ่งที่ผมรู้ คือ ผมไม่รู้อะไรเลย

สำหรับคนที่อ่านวลีนี้แล้ว เริ่มต้นอ่านอาจสงสัย งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง และอาจบอกกับคนที่อยู่ใกล้ๆๆๆๆหรือไกลๆๆๆๆๆ…

Continue

Added by susuwanrhat on July 7, 2010 at 1:27pm — 11 Comments

จันทรคืนศุกร์Continue

Added by susuwanrhat on July 7, 2010 at 1:25pm — No Comments

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service