ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
  • Male
  • Bangkok ,ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ portfolios.net
  • Thailand
Share on Facebook Share on Facebook Share
 

ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ประวัติ.||Official Profile and Portfolios.

Profile Information

First & Last Name :
ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ประวัติอย่างเป็นทางการ || ศาสตราจารย์กิตติคุณระดับ 11, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์. ผลงาน และรางวัล
Company / Organization :
Prof.Dr.Verawat Kanoknukroh ||Executive Profile and Patent.*http://about.me/verawat *http://fb.com/tommyveka
I am an Artist/Talent : (ระบุตามจริง/มีผลงานแสดง)
Creative Director, Photographer, TV/Film Director, TV/Film Producer, Writer, Performance
I am a Photographer and Specialize in : (ระบุตามจริง/มีผลงานแสดง)
Advertising, Animals, Biomedical/Scientific, Black and White, Children, Events/Conferences, Executive Portraits, Film/Video/TV, Fine Art, Illustration, Lifestyle, Panoramic, People, Performing Arts, Products, Still Life, Stock, Travel, Wildlife
I am in Music Network : (ระบุตามจริง/มีผลงานแสดง)
Vocal, Editor, Engineer, Lyricist, Mixing, Producer, Song Writer
Professional Info :
ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ประวัติ
https://about.me/tommyveka
https://about.me/verawat
https://facebook.com/tommyveka
https://facebook.com/profdrvk.tศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ นักเขียนชื่อดัง และนักวิจัยแห่งชาติ.
ศ.กิตติคุณ ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
Emeritus Professor Dr.Verawat Kanoknukroh,in Metaphysics.@CRI.

*ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ได้รับพระราชทานกิตติบัตร แต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์กิตติคุณ ระดับ 11 เมื่อ 4 ธันวาคม พ.ศ.2554. ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ,ม.ป.ช.และ มหาวชิรมงกุฎ,ม.ว.ม. ในปีเดียวกัน.
https://about.me/verawat
https://about.me/verawatkanok
https://about.me/tommyveka

นอกจากนี้แล้วยังเป็นศาสตราจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เยี่ยม ศาสตรเมธาจารย์

http://tdri.or.th
http://www.cri.or.th
https://about.me/verawat

*เป็นคนกรุงเทพ ราศีพิจิก เกิดเมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ.2509. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน . เป็นบุตรนายพิศาลและนางวันเพ็ญ กนกนุเคราะห์.
https://facebook.com/profdrvk.t

https://www.monphrakarn.com

*การศึกษา
มัธยมศึกษา *จบจากโรงเรียนศรีวิกรม์
อุดมศึกษา
* ปริญญาตรี วท.บ. ,ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับสอง
*ปริญญาโท วท.ม. ,จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*ปริญญาเอก Ph.D.,Metaphysics มหาวิทยาลัยโมนาช ,ออสเตรเลีย.และ มหาวิทยาลัยโอคแลนด์ ,นิวซีแลนด์ ตามลำดับ.

*หลังปริญญาเอก Post Doctorate , National University of Singapore สาขานาโนเทคโนโลยี .

*วีรวัฒน์ เริ่มงานเขียนแรกที่สตรีสาร เมื่อเรียนชั้นประถมปีที่ 6 รร.ศรีวิกรม์ คอลัมน์เด็ก แต่งเรื่องจากภาพ

*เรื่องสั้นเรื่องแรก สวนทาง ในสตรีสาร
*หนังสือเล่มแรก บันทึกที่เล็ดลอดจากรั้วสีม่วง
*หนังสือที่สร้างชื่อเสียงให้มากที่สุดคือ ซากดอกไม้ ยอดพิมพ์เกินสองแสนเล่ม

*วีรวัฒน์ มีบทความ และเรื่องสั้น มากกว่า 3000 ชิ้นงาน มีหนังสือรวมเล่มแล้ว 148 เล่ม งานวิจัย 98 เรื่อง ทั้งในรูปแบบฉบับสมบูรณ์ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และสัมมนาระดับนานาชาติ

*งานจดสิทธิบัตร ที่สวีเดน สิงคโปร์และไทย รวม 13 รายการ
https://about.me/hedumkumsai
ISI = 1.00
Impact factor > 96%
Refer to > 4.2 times per 1 item.

*Title signature of Prof.Dr.Verawat Kanoknukroh
1.Remain of Flower.1990.
2.Purple Loop.1992.
3.Bareback in Bangkok.1993.
4.Forever Young. 1995.
5.Dark Side of Anne Frank.1998.
6.Jack the Ripper.2000.
7.the Murder in Green Tree.2003.
8.My Spotlight on Lulu.2005.
9.Cloud.2009.
10.Facebook in the Other.2011.
11.the Stranger City in the Stranger Star.2013.

***Goodreads,award the 2nd Prize for Juvenile Literature.

12.Thai Versatile and the Oranginie. 2015.

*งานวิจัยและสิทธิบัตรที่สำคัญ
*Patents and Rights of Prof.Dr.Verawat Kanoknukroh
1.Who gain who loses under the Thai DRG payment on 2015??Econ.line.jour1:19-48.,Sweden.code15-78-8900-7-1.
2.Patent Right no. 089121.,Sweden.Easily Method by use Genotype Sal -1033 for entraped the Murder.,the Forensic Science.3:23-59.Neo Discovery.,**Published in Cent.Med.,July.2015.
3.Patent Right no.091226.the New Genotype of Salmonella sp.used for Water Indication Status and Kid Sets.,Sweden.:;and NORDIC Patents.
4.Patent Right no.088141.Singapore.the New Species of Cunninghammella which use for improve White wine taste.2014.
5.Patent Right no.091336.,Sweden.New Type of Drug Use for Decreae the Zise of Liver Cancer.
6.Patent Right no.043118-45.Application of Monoclonal Antibodies to Antigens B for the detection of Dengi Virus in the Mosq.type CH008.,2016-2017.WHO Patent Right serial number.,031779.
https://verawat.wordpress.com

**Synonymous name,นามปากกา

*Tommy Veka
*Peter Lambert
*แรเงา. ภควัต. ภูผา .กนกวัฒน์ รวีธาร.พุทธิมาศ. มณีมุกดา .เฉียดเฉิดโฉม.ครองแครง.ทองล่องชาด.กิโมโน. หลานอากิระ คุโรซาวะ
**หมายเหตุ การใช้นามปากกาขึ้นกับประเภทของวรรณกรรม

*นามแฝงอื่น ทอม มรดกไทย
หรือ tommdt
https://facebook.com/profdrvk.t


****ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการตามพระราชดำริ
ดังนี้
1.โครงการสร้างวัดเป็นห้องสมุด
2.อนุกรรมการ ธนาคารโคกระบือแห่งชาติ
3.โครงการคุ้มครองเด็กออทิสติก และคนชรา
4.ทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ศาลคดีเด็กและเยาวชน
5.โครงการหนึ่งครัวเรือนหนึ่งคอมพิวเตอร์
https://about.me/verawat
https://facebook.com/verawatfdn
About Me :
Professor Emeritus Verawat Kanoknukroh in Metaphysics.
ศ.กิตติคุณ ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์.||ศาสตราจารย์ระดับ 11.
https://verawatkanok.jimdofree.com
https://verawat.websites.co.in
https://verawat.doodlekit.com
http://about.me/tommyveka18
***this is the privilege official site*** https://tomveka.wixsite.com/profdrvka
***Please clicks the above link and read the details


***ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ รางวัล
http://about.me/tomveka
http://about.me/tommdt
http://about.me/tombio
http://about.me/thaiamulet
http://about.me/monphrakarn

**Facebook ของ ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
https://facebook.com/profdrvk.t
https://fb.com/tommyveka
https://fb.com/tommyveka2011

***ตำราของ#ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
https://about.me/tommdt007**ทุนที่เคยได้รับ
-ทุนพสวท..,ทุนเล่าเรียนหลวง,ทุนศ.ดร.แถบ นีละนิธิ.,ทุนคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์.,ทุน JICA.,ทุนโคลัมโบ.,ทุน NUS.,ทุน NZAS.,ทุนกาญจนาภิเษก.,ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์.และ ทุนอานันทมหิดล.***ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 9 ใบ 9สาขา จากมหาวิทยาลัย ในและนอกประเทศ
https://about.me/tommyveka

***ได้รับรางวัลจากการเขียนหนังสือและงานวิจัย รวมทั้งสิ้น 32 รางวัล ทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ
https://facebook.com/tommyveka
https://facebook.com/tommyveka2011
https://xing.com
https://fortune.com

***Twitter ของ ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ @verawatkanok
https://twitter.com/verawatkanok


*การทำงาน
-ศาสตราจารย์กิตติคุณ ระดับ11
-นักเขียน
-นักแปล
-นักเขียนบทโทรทัศน์และวิทยุ
-ผู้พิพากษาสมทบ ศาลคดีเด็กและเยาวชน
-อนุญาโตตุลาการ
-นักวิจัยแห่งชาติ
-นักวิทยาศาสตร์
-นักจัดรายการวิทยุ
-เมธีวิจัยอาวุโส
-ภาคีราชบัณฑิต สาขา อภิปรัชญา
-ศาสตราภิชาน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
http://www.cri.or.th

****ความชำนาญพิเศษระดับผู้เชี่ยวชาญ*
-โรคติดต่ออุบัติใหม่
-โรคติดต่ออุบัติซ้ำ
-เพลงแจ๊ส
-วรรณกรรมร่วมสมัย
-นิยายวิทยาศาสตร์
-วรรณกรรมเด็ก
-ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์
-ความชำนาญในการทำและเขียนรายงานการวิจัยระดับดีเยี่ยม
-กฎหมายหมวดเยาวชน และผู้เยาว์
Reference
http://about.me/profdrvk
https://verawatkanok.deviantart.com
http://about.me/tommyveka18

****สมญานามจากนิตยสาร ออบิท
The Prince of Scifi,Thailand.
*****รางวัลสำคัญ
***นักเขียนดีเด่น สำนักงานประสานงานเยาวชนแห่งชาติ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.
**นักเขียนตัวอย่างร่วมสมัย พ.ศ.2559 กระทรวงวัฒนธรรม

https://xing.com
https://about.me/tommdt007
https://about.me/tommyveka
https://about.me/verawat

***สำหรับผู้สนใจในเรื่อง จิตวิญญาณ รวมถึงพระเครื่อง พระสมเด็จ เหรียญพระเกจิทุกรูปทุกรุ่น หรือเครื่องรางจากทั่วทุกมุมโลก โปรดคลิกที่นี่. http://about.me/thaiamulet.
http://about.me/monphrakarn

**This is the internal link:
http://portfolios.net/profile/2g3rqltppkffy

***ห้องสมุดของศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
https://lulu.com/spotlight/verawatkanok
***กองทุนเพื่อการช่วยเหลือสังคม http://fb.com/verawatfdn

#ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ประวัติ
#ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ประวัติ
#ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
#ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
#ทอม มรดกไทย
#ทอม มรดกไทย

https://github.com/verawat
https://verawat.webnode.com

***Health Hubs for Public,please clicks below links
https://nudyim.jimdofree.com

***อ้างอิง
ฐานข้อมูลกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม cia fbi.th, สภาวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
คลังสิทธิบัตรไทย dip.xing.fortune and Orbit e Magazine.
http://facebook.com/tommyveka
http://facebook.com/tommyveka2011
http://twitter.com/verawatkanok
http://verawatkanok.exteen.com
http://verawatkanoknukroh.exteen.com
http://profdrvk.jimdo.com
http://profdrvk.wordpress.com
http://about.me/tommyveka18
http://about.me/profdrvk.patent


**ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 9
มกราคม พ.ศ.2561
**โดย ning and Thailand blogspot team.

***All rights reserved,2018.
Webmaster; Kong2020 and Choa.Lada.
***สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

**ผู้ละเมิดต้องโทษทางแพ่งและอาญา.เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร.

***This is the official profile,awards,patents,petty patents,right,copyright and copyleft of Prof.Dr.Verawat Kanoknukroh,Professor Emeritus in Metaphysics,Thai famous author.All Rights Reserved.®2018.
Website :
http://verawatkanok.jimdofree.com

ศ.ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์'s Artworks/Photos

Comment Wall

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

  • No comments yet!
 
 
 

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service