[Architecture] Gymnasium of RMUTSB

อาคารโรงยิมเอนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา
งบประมาณ 125 ล้านบาท
พื้นที่ก่อสร้างโดยประมาณ 13,000 ตารางเมตร
แล้วเสร็จ 2013

  • photo
  • photo
  • photo

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Ruj Rattanapahu on August 31, 2011 at 10:05am

ตามเคย...งานด่วน งานเร็ว งานเร่ง

ไม่มีเวลาที่จะสร้างสรรค์รูปทรงมันส์ ๆ เพราะปัญหาเรื่องของเวลา และงบประมาณ แต่สิ่งที่มองเรื่องแรกคือ ประโยชน์ที่เกิดกับทุกพื้นที่ภายในอาคารที่มีหลายสิ่งมากพอที่จะเป็นทางเลือกในการใช้งาน

งานนี้ไม่ดี...แต่ทำแล้วรู้สึกดีในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยที่ตอบโจทย์งบประมาณอย่างดี

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service