iamorn's Groups (2)

  • Typography

    351 members Latest Activity: Sep 20, 2017 กลุ่มสำหรับชาว Typo และผู้สนใจทุกคนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิค และสามารถนำผลงานของตน หรือนำข่าวสารต่างๆ มาแบ่งปันกันได้

  • Degree Shows

    292 members Latest Activity: Nov 10, 2015 พื้นที่พบปะพูดคุยของ"ว่าที่"โอตาคุทางด้านการออกแบบทุกสาขา ใครที่กำลังเรียนด้านดีไซน์อยู่…

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service