การประกวดวีดีโอหรืออนิเมชั่น โครงการ ... รู้ทัน เข้าใจ ใส่ใจ สถานการณ์วัยรุ่นและเยาวชนไทย

โครงการ ... รู้ทัน เข้าใจ ใส่ใจ สถานการณ์วัยรุ่นและเยาวชนไทย

ที่มาของโครงการ

องค์การยูนิเซฟประเทศไทยได้จัดทำรายงานการสำรวจสถานการณ์วัยรุ่น และเยาวชนในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีข้อมูลวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น และเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สุขภาพและการได้รับความคุ้มครอง และทำให้สถานการณ์ของวัยรุ่นและเยาวชน มีความชัดเจน และเป็นที่เข้าใจสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงนโยบายและการจัดบริการของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ประชาชันทั่วไป และกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน อันจะนำไปสู่การสร้างความตระหนักและการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ฉบับนี้ในวงกว้าง กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงได้มีความคิดที่จะประยุกต์การนำเสนอในรูปแบบวิดีโอหรืออนิเมชัน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจของประชาชนทั่วไป และมีความน่าสนใจมากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีผลกระทบกับตนเอง จึงได้จัดประกวดจัดทำวิดีโอหรืออนิเมชัน สรุปรายงานสถานการณ์วัยรุ่น และเยาวชนในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้วัยรุ่นและเยาวชน ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อพวกเขา ให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการช่วยคิดวิธีการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย น่าสนใจมากขึ้น และมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชนทั่วไป ผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์

วิธีการสมัครและส่งผลงาน

- ดาวน์โหลด ใบสมัคร และ รายงานสถานการณ์วัยรุ่นและเยาวชนในประเทศไทย
- ผู้เข้าประกวด ทีมละ 1-3 คน (ในกรณีที่เป็นทีม โปรดระบุหัวหน้าทีม ซึ่งจะเป็นตัวแทนรับรางวัล
- ผู้เข้าประกวดมีอิสระในการเลือกรูปแบบในการทำคลิปวิดีโอหรืออนิเมชันเพื่อนำเสนอรายงาน แต่ต้องมีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่
        ลักษณะทางประชากร
        การศึกษาในระบบและนอกระบบของวัยรุ่น
        สุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์
        ข้อมูลเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อและสุขภาพจิต
        การคุ้มครองทางสังคม
โดยเลือกประเเด็นย่อยในแต่ละด้าน ที่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญต่อวัยรุ่นและเยาวชน ด้านละ 1-2 ประเด็น มานำเสนอในวิดีโอ เช่น ในด้านสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ อาจเลือกนำเสนอเรื่อง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น
- ส่งผลงานได้ทีมละ 1 ชิ้น เป็นไฟล์วิดีโอความละเอียด ไฮเดฟฟินิชัน (HD) 1280×720 พิกเซล หรือความละเอียดสูงกว่า ความยาววิดีโอไม่เกิน 7 นาที ในรูปแบบไฟล์ AVI/MOV หรือ MPEG-4 (H.264) โดยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการนำเสนอ
- สามารถส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง คือ
        บันทึกผลงานลงแผ่นซีดี หรือ ยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ ส่งพร้อมใบสมัครมาที่

        องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
        19 ถนนพระอาทิตย์ บางลำพู
        เขตพระนคร กทม 10200

        พร้อมวงเล็บมุมซองว่า "ประกวดวิดีโอ" ภายในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของราชการเป็นสำคัญ
        อัพโหลดขึ้น YouTube ของตนเองในแบบ Unlisted แล้วส่งใบสมัครพร้อม URL ของวิดีโอ มาที่ kkeesukpan@unicef.org ภายในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559
- ตัดสินผลงานวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

ที่มา: www.unicef.or.th/SitAnVideo2016

Views: 135

Reply to This

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service