BACC Art Talk 2016 ครั้งที่ 2 : “ศิลปะการขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน”

(*) For English please scroll down

ศิลปะสนทนา 2559: BACC Art Talk 2016
ครั้งที่ 2 : “ศิลปะการขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน”
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ร่วมเสวนาโดย 1. บุญชัย สุขสุริยะโยธิน
2. ธนบูรณ์ สมบูรณ์
3. วิชดา นฤวรพัฒน์

ศิลปะ คือความงาม ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคมทั้งในทางตรงและทางอ้อม แทรกซึมอยู่ในทุกส่วนของการดำเนินชีวิต เพียงแต่ผู้คนในสังคมไม่ได้สังเกต และเห็นเป็นสิ่งปกติ เสื้อผ้าที่สวมใส่ บ้านที่อยู่อาศัย อาหารการกิน ล้วนเป็นส่วนผสมของศิลปะทั้งสิ้น ในขณะเดียวกันศิลปะก็ให้ประโยชน์ด้านจิตใจ โดยเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างสุนทรียภาพให้กับชีวิตผู้คนในสังคมอีกด้วย
ในปัจจุบัน เป็นยุคแห่งความรวดเร็ว ข่าวสาร ความรู้ และข้อมูล เชื่อมต่อถึงกันได้ง่าย รวดเร็ว เป็นปัจจัยที่ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมมีความหลากหลายมากยิ่ง ขึ้น ผู้คนให้ความสนใจคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ทักษะในการดำเนินชีวิตถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ศิลปะเริ่มมีบทบาทกับการดำเนินชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ มีการพัฒนาสินค้า และการบริการที่ใช้ฐานความคิดทางศิลปะ โดยนำสุนทรียภาพทางศิลปะมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจกับสังคม ที่นอกจะรับผิดชอบต่อผู้บริโภคแล้ว ยังให้ความสำคัญกับศิลปะอีกด้วย ทำให้เกิดเป็นแนวทางในการทำธุรกิจศิลปะที่พัฒนาสังคมไปสู่ความยั่งยืน เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า ศิลปะมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างแท้จริง ประโยชน์ทางสุนทรียภาพได้ก้าวกระโดดไปสู่การสร้างคุณค่า และมูลค่าในเวลาเดียวกัน

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรม BACC Art Talk 2016 : ศิลปะสนทนา 2559 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะพูดคุยเกี่ยวกับการทำธุรกิจศิลปะเพื่อสังคม โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่างธุรกิจและศิลปะเข้าด้วยกัน และที่สำคัญสร้างปรากฏการณ์ทางสังคมที่พัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ต่อให้กับ ผู้คนในสังคมอีกด้วย

*** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
*** สำรองที่นั่งและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการศึกษา โทร. 02-214-6630-8 ต่อ 519 Email. education@bacc.or.th

---

BACC Art Talk 2016
The 2nd BACC Art Talk 2016: “Art - a tool towards social sustainability”
Sunday, 12 June 2016, 14.00-16.00 hrs.
Multi-function Room, 1st floor, Bangkok Art & Culture Center

Conducted by 1. Boonchai Suksuriyayothin
2. Thanaboon Somboon
3. Wichada Nareuworapat

Art is a beauty born out of human creativity. It offers us both tangible and intangible benefits, which permeates every facet of our lives. Things which are often overlooked and ignored by the public, such as clothes, accommodation, and food, are all connected to art. Art uplifts the hearts of people and gives us an aesthetic appreciation.
In this world of speed where news, knowledge and information travel farther and quicker than ever before, the lives of people have become more complex and diverse. We have become interested in how to elevate the quality of our lives and are taught the skills needed to survive the emerging scenarios of the future. Witnessing this change, art shifts its role and increasingly addresses the needs of actual social practice, particularly in commercial business, from product development, and product design to the circumstances in which art becomes a value-added attribute. With this emerging recognition, a number of prosocial entrepreneurs have established businesses which focus on social sustainability. Their intention has been to combine the practice of art and social responsibility together. Not only is art a tool that truly addresses people’s needs, it also has an inherent social and financial value.

Bangkok Art & Culture Center is proud to invite you to the second BACC Art Talk 2016 on Sunday, 12 June 2016 from 14.00-16.00 in the Multipurpose Room, 1st floor. The talk will focus on the role of art and social engagement and the three prosocial entrepreneurs will share their ideas on the connections between art and social responsibility. Participants will hear insightful information on the combination of these distinct fields within the discourse of sustainable development.

*** Open to all attendees free of charge
*** For reservations and additional information, please contact:
Education Department – Tel. 02-214-6630-8 ext. 519 / Email: education@bacc.or.th

Views: 229

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service