ประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภาคใต้ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 หัวข้อ "บ้าน ของ ฅน" (ARC._WU Photo Contest 2011)หลักการและเหตุผล

มนุษย์อยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมตลอดมา สภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในตัวกำหนดพฤติกรรมมนุษย์ ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็จัดการและรังสรรค์สภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของตนเอง วิถีชีวิตของมนุษย์แต่ละท้องถิ้นมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมในแต่ละที่ที่แตกต่างกัน จึงเกิดเอกลักษณ์ในงานออกแบบสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัย สถานที่ ข้าวของเครื่องใช้ และศิลปประเพณี ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมนั้นๆ

งานออกแบบไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่มีราคาแพง หรูหรา หรือใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเมสมอไป งานออกแบบอาจเกิดจากการคิดแก้ปัญหาที่เหมาะสม เพื่อการใช้งานและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในสภาพนั้นๆ งานออกแบบที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคใต้มีเอกลักษณ์ที่งดงาม โดดเด่น มีคุณค่า อันเกิดจากสภาพแวดล้อมของภาคใต้ที่มีความแตกต่างหลากหลาย "ภาพถ่าย" เป็นสื่อที่ถ่ายทอดและเก็บบันทึกเอกลักษณ์นั้นๆ ไว้อย่างมีคุณค่าและภาคภูมิใจ ศิลปะการถ่ายภาพสามารถส่งเสริมและเผยแพร่ให้ ผู้คนที่สนใจและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและภูมิใจในความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบันทึกและถ่ายทอดการออกแบบของมนุษย์ที่มีเอกลักษณ์เกิดจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นภาคใต้ ส่งเสริมทะนุบำรงศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้เกิดการอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต้
เพื่อให้มีเวทีในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะการถ่ายภาพ ให้กับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้หันมาสนใจ และพัฒนาแพร่หลายสืบต่อไป
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการสร้างสรรค์ถ่ายภาพ และตระหนักถึงความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในงานออกแบบสร้างสรรค์ต่างๆ
เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักวิชา และมหาวิทยาลัยให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลาดำเนนการ

กุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ.2554

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

ประเภทบุคคลทั่วไป
กติกาในการส่งภาพประกวด

ภาพถ่ายที่ส่งประกวดสามารถใช้ได้ทั้งกล้องฟิล์ม/สไลด์ หรือกล้องดิจิตอล และสามารถส่งได้ทั้งภาพสีและขาวดำ และไม่ใช้เทคนิคตกแต่งภาพที่ผิดไปจากความจริง แต่สามารถปรับแต่งเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของภาพได้ โดยภาพดิจิตอลต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi
ผู้ส่งเข้าประกวดต้องส่งสื่อต้นฉบับทั้งฟิล์ม และไฟล์ภาพ (ไฟล์ภาพให้บันทึกใส่ในแผ่นซีดีหรือดีวีดี โดยตั้งชื่อไฟล์ให้ตรงกับชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวด และเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจน) มาพร้อมกับภาพขนาด 12x16 นิ้ว โดยไม่ต้องทำกรอบหรือแปะบนกระดาษแข็งแต่อย่างใด สามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ภาพ
คำจำกัดความของหัวข้อประกวดถ่ายภาพมีดังนี้

บ้าน คือ อาคารสถานที่ที่พักอาศัย หรือดำรงชีวิตในท้องถิ่นภาคใต้
ของ คือ ข้าวของเครื่องใช้ สิ่งของ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่คนใช้ในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นภาคใต้
ฅน คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในท้องถิ่นภาคใต้ที่ดำรงอาศัยอยู่ในท้องถิ่นภาคใต้ ไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนา
บ้าน ของ ฅน คือ ภาพที่แสดงความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรม ข้าวของเครื่องใช้ เทคโนโลยี และวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นภาคใต้
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพด้วยตนเอง ไม่ใช่ภาพของผู้อื่น และถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกวด และไม่เคยได้รับการเผยแพร่จากที่ใดมาก่อนรวมทั้งการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ภาพในหัวข้อย่อย "ฅน" บุคคลในภาพต้องยินยอมในการให้ถ่ายภาพ หากมีปัญหากองจัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ติดแบบฟอร์มด้านหลังภาพทุกภาพ และเขียนข้อมูลให้ละเอียด
กำหนดการส่งภาพเข้าประกวด

สามารถส่งใบสมัคร (สามารถดาวโหลดได้ที่ http://arch.wu.ac.th ) และภาพถ่ายได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ส่ง
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ระหว่างวันที่ 14 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 (นับวันประทับตราไปรษณีย์) (วงเล็บมุมซอง "ประกวดภาพถ่าย)
ตัดสินภาพถ่ายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554
ประกาศผลทางเว็ปไซต์ http://arch.wu.ac.th วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554
รับรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ อาคารวิชาการ 6 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 11 เมษายน พ.ศ. 2554)
เงื่อนไขในการส่งภาพเข้าประกวด

ประเภทนักศึกษา ต้องแนบสำเนาบัตรนักศึกษามาพร้อมกับใบสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการพิจารณา
ผลงานทุกชิ้นทั้งไฟล์ต้นฉบับและภาพถ่ายถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองประกวดไม่สามารถรับคืนได้ และกองประกวดมีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด และหากผู้ส่งประกวดมีคุณสมบัติและผลงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกา จะถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะและไม่นำมาตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด

คณบดีวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์/นักวิชาการด้านการถ่ายภาพจากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตัวแทนนักถ่ายภาพ
หลักเกณฑ์การตัดสิน

ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อความหมายของผลงานในแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมและมีความงาม

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลในการประกวดมี 2 ประเภท

ประเภทนักเรียน นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในรอบ 20-25 คนทั้งหมด (ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลใดๆ) จะได้รับการจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายจัดการประกวดฯ
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0-7567-2511-2, 0-7567-2523
โทรสาร 0-7567-2513
e-mail : piti.pe@wu.ac.th, jsongpan@wu.ac.th
website http://arch.wu.ac.th

Views: 215

Reply to This

Replies to This Discussion

MOVE

RSS

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service