นิทรรศการ "VILLA IN THE SLUMS"

Event Details

นิทรรศการ "VILLA IN THE SLUMS"

Time: October 11, 2013 to November 30, 2013
Location: Bangkok University Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/bangk…
Phone: 02 350 3626
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Oct 12, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


VILLA IN THE SLUMS

จัดแสดงตั้งแต่ 11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2556

พิธีเปิด 18 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00 น.

โปรแกรมพิเศษ: Private view (เฉพาะสื่อมวลชน): วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 16.30 น.

ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท

โครงการศิลปะทดลองที่ศิลปินไทย (อรวรรณ อรุณรักษ์) และอเมริกัน (Phil America) จับคู่กันมาจัดการกับความแตกต่าง การซ้อนทับของบริบทและหน้าที่ของพื้นที่ในย่านคลองเตยแห่งนี้ ที่เป็นที่ตั้งของทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและชุมชนแออัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ศิลปินทั้งสองได้เข้าไปสร้างบ้าน สร้างปฏิสัมพันธ์ กิจกรรม และความร่วมมือใหม่ในชุมชนคลองเตยและสังคมของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อศึกษาความแตกต่าง และความแปลกแยกของ 2 กลุ่มสังคม ผ่านการรับรู้-การแบ่งปันในรูปแบบต่างๆของคนในชุมชนทั้งสองนี้ จากนั้นศิลปินได้จำลองพื้นที่และบรรยากาศของชุมชนแออัดภายในพื้นที่หอศิลป์ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดเป็นการเชื่อมโยงของบทสนทนาระหว่างการรับรู้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งสอง ที่สะท้อนถึงความแตกต่างในรูปแบบคู่ขนานอันเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรมมาเป็นเวลาช้านาน


VILLA IN THE SLUMS

An exhibition by Orawan Arunrak & Phil America


15 October – 30 November 2013

Opening reception: 18 December 2013 at 18.00 hrs.

Special Program: Private view (Press only): 18 October 2013, 16.30 hrs.

At Bangkok University Gallery

Villa In The Slums brings together two artists’ work in the subspace of Bangkok University Gallery and overlaps it with the institutions’ primary functions with the surrounding community of Klong Toey’s slums. With the help of students and staff of the institution, as well as people of the community of Klong Toey, their interaction with the artwork becomes evident through their direct involvement in the work. The show brings the atmosphere of Klong Toey and its slums into the institution and inside the gallery itself, creating a dialogue between the viewers of the show and the people of the community long since separated

by a cultural divide.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "VILLA IN THE SLUMS" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service