นิทรรศการศิลปะ "วิจิตรศิลป์ → สินไทย" (Vijitsilpa Silapathai )

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "วิจิตรศิลป์ → สินไทย" (Vijitsilpa Silapathai )

Time: February 23, 2011 to March 13, 2011
Location: Bangkok Art & Culture Centre
Street: 939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: (66)02-225-8991, (66)02-221-0820
Event Type: art, painting, exhibition
Latest Activity: Feb 22, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event DescriptionBy 62 Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University and Guest Artists such as Assoc. Prof. Pishnu Supanimit, Prof. Vichoke Mukdamanee, Panya Vijinthanasarn and Asst. Prof. Thavorn Ko-udomvit

Guest Artists such as Jitsing Somboon, Wasinburi Supanichworapach and Wijit Apichatkriengkrai

To be presided over by

Prof. Emeritus Khunying Khaisri Sri-Aroon

Chairman of Council of Silpakorn University
===============================================

การแสดงศิลปกรรมในโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย
Art Exhibition of Thai Creative Economy : Art from Thai Intelligence [ATI]
ของ อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปินรับเชิญ จำนวน 62 ท่าน อาทิ รศ.พิษณุ ศุภนิมิตร, ศ.วิโชค มุกดามณี, อ.ปัญญา วิจินธนสาร และ ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์

ศิลปินรับเชิญ อาทิ คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ, คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และคุณวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

นิทรรศการศิลปกรรมที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เป็นผลงานที่ศิลปินพัฒนาต่อยอดจากโครงการศิลปกรรมสู่ชุมชน โดยการนำความรู้ที่มีอัตลักษณ์พิเศษของภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการสร้างสรรค์อย่างเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน ทำให้เกิดผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าทางวิจิตรศิลป์ซึ่งผู้ชมสามารถนำความรู้ที่ได้มาจากการสร้างสรรค์มาปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทย ต่อไป


ขอเชิญผู้สนใจ เข้าฟังการเสวนา หัวข้อ “วิจิตรศิลป์ สินไทย”
วังอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15.00 น.
วิทยากร ได้แก่

๏ รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร

๏ คุณสมชัย ส่งวัฒนา [CEO / Art Director บริษัท At Bangkok Co., Ltd.]

๏ คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ [Production, Design and Innovation ห้างหุ้นส่วยจำกัด เถ้าฮงไถ่]

๏ รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข (วิทยากรผู้ดำเนินรายการ)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "วิจิตรศิลป์ → สินไทย" (Vijitsilpa Silapathai ) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service