นิทรรศการ "ลอด ข้าม ผ่าน โครง" (Trans-structurity)

Event Details

นิทรรศการ "ลอด ข้าม ผ่าน โครง" (Trans-structurity)

Time: June 6, 2013 to August 31, 2013
Location: 338 OIDA Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.338oidagallery.com
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 24, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ลอด ข้าม ผ่าน โครง : Trans-structurity ”

Thasnai Sethaseree

6 June - 31 August 2013

Vernissage : 6 June 2013 : 18.00 – 21.00


ความกลัวโดยธรรมชาติแล้วมิใช่สิ่งถาวร หากแต่เป็นจินตนากรรมที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขทางสังคม การเมือง และวิกฤติทางอุดมการณ์ อย่างไรก็ตามในสถานะการณ์ปัจจุบันความกลัวถูกทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต จนในบางครั้งความกลัวอยู่ใกล้กับชีวิตจนบุคคลมิทันได้สังเกตุ ยิ่งไปกว่านั้นความกลัวกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรม ที่ซึ่งปัจเจกบุคคลใช้ชีวิตโดยสมยอมภายใต้วัฒนธรรมแห่งความกลัวดังกล่าว ความกลัวจึงเป็นประเภทหนึ่งของวาทกรรมทางการเมือง ซึ่งมิได้มีความเป็นแก่นสาร (Essential) ในตัวของมันเอง เนื้อหาสำคัญในโครงการนี้คือการสร้างบทสนทนาและข้อถกเถียงในปริมณฑลของ “การเมืองแห่งความกลัว” (Politics of Fear) เพื่อที่จะเปิดโอกาสในการทำความเข้าใจลักษณะต่างๆ ของความกลัวในสังคมโลกร่วมสมัย ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดมุมมองและทางเลือกต่อเสรีภาพและอิสรภาพที่สมควรแก่ปัจเจกบุคคล


นิทรรศการ “ลอด ข้าม ผ่าน โครง : Trans-structurity” โดย ทัศนัย เศรษฐเสรี

6 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2556

เปิดงาน : 6 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 – 21.00 น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ลอด ข้าม ผ่าน โครง" (Trans-structurity) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service