นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "Time"

Event Details

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "Time"

Time: February 2, 2015 to March 7, 2015
Location: Tadu Contemporary Art
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/Tadu.…
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jan 15, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย Time โดย กลุ่มครุศิลป์ รุ่นที่ 3
กลุ่มครุศิลป์ รุนที่ 3 เป็นกลุ่มศิลปินและอาจารย์ศิลปะ จำนวน 11 คน ได้แก่ 1. อดุลย์ บุญฉ่ำ
2. บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส
3. ชัชวาลย์ สหัสสพาสน์
4. นรากร สิทธิเทศ
5. พิชิต ไปแดน
6. ศักชัย อุทธิโท
7. สมชาย แก้วประกอบ
8. ธรรมรัตน์ นาคจรัส 9. ฐิติ สมบูรณ์อเนก
10. อัฐพร นิมมาลัยแก้ว 11. ยอดชาย พรหมอินทร์ ที่มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นโดยผ่านการคัดเลือกจากโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติประจำปี 2555 โดยกรมส่งเสริมศิลปิน กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เพื่อคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นในแต่ละปี
แล้วนำผลงานไปจัดแสดง และทัศนศึกษาสังคม วัฒนธรรม และการศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาตนเองและวงการศิลปร่วมสมัยของประเทศไทยต่อไป ที่จัดแสดงในครั้งนี้ เป็นการแสดง
ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยครั้งที่ 2 ภายหลังจากการฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะและประสบการณ์จากการศึกษาดูงานณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผลงานที่มีคุณภาพสูง ศิลปินหลายคนมีผลงานศิลปะได้รับรางวัล
ในระดับชาติและนานาชาติ บางคนได้รับการยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
โดยผลงานของแต่ละคนได้สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ แนวความคิด รูปแบบ และเทคนิค ซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันไป ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสมที่น่าสนใจ โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วน หนึ่ง
ในการพัฒนาศิลปร่วมสมัยของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "Time" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service