มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand International Creative Economy Forum (TICEF: 2012))

Event Details

มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand International Creative Economy Forum (TICEF: 2012))

Time: March 25, 2012 to March 27, 2012
Location: Centara Central World
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ipthailand.go.th
Event Type: exhibition
Latest Activity: Mar 26, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 1 (Thailand International Creative Economy Forum (TICEF: 2010)) เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2553 โดยเป็นการประชุมสัมมนาระดับระหว่างประเทศ ที่มีหัวข้อหลักของการจัดงาน คือ “GlobaLOCALisation – Local Move, Global Success” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการและชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวม 1,500 คน จาก 50 ประเทศ


สืบเนื่องจากความสำเร็จของการจัดงาน TICEF 2010 และนโยบายรัฐบาลปัจจุบันที่ได้ให้ความ สำคัญเรื่องการสร้างรายได้ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจและยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการ สนับสนุนการสร้างสรรค์ กำหนดจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand International Creative Economy Forum (TICEF: 2012)) ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีหัวข้อหลักของการจัดงานครั้งนี้ คือ “Grand to Ground: Capturing Local Value, Creating Global Impact” เพื่อแสดงถึงการขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ โดยนำคุณค่าและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือชุมชนมาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม นำไปสู่ความสำเร็จระดับโลกอย่างยั่งยืน โดยเชิญนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผู้แทน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ยูเนสโก (UNESCO) และอังค์ถัด (UNCTAD) เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน


นอกจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว รัฐบาลเล็งเห็นว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จะส่งเสริมให้การสร้างสรรค์ผลงานของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกได้มากยิ่งขึ้น การจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand International Creative Economy Forum (TICEF: 2012)) ในปีนี้ จึงเป็นการมุ่งพัฒนาพลังความคิด ควบคู่ไปกับการเสริมพลังความรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มศักยภาพรอบด้านให้แข็งแกร่ง พร้อมให้สินค้าของไทยก้าวเข้าสู่ตลาดระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งการจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติดังกล่าว จะเป็นเวทีสำคัญที่ไทยจะได้ประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับระหว่างประเทศ และยังจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทย ตลอดจนฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยว


วัตถุประสงค์

1 เพื่อเปิดมุมมองของคนไทยให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะการนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการของตนและชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

2 เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากวิทยากรที่ประสบความสำเร็จระดับโลกและผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศ

3 เพื่อให้นานาชาติได้รับรู้ศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ ศักยภาพในการจัดงานระดับระหว่างประเทศของไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพความพร้อมในด้านต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศ

4 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5 เพื่อพัฒนาพลังความคิดพร้อมเสริมพลังความรู้ในด้านต่างๆนอกเหนือจากความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพรอบด้านให้แข็งแกร่ง พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดระดับโลก

Comment Wall

Comment

RSVP for มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 2 (Thailand International Creative Economy Forum (TICEF: 2012)) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service