นิทรรศการ "The Lost Paradise Of Childhood"

Event Details

นิทรรศการ "The Lost Paradise Of Childhood"

Time: September 19, 2014 to December 14, 2014
Location: G23 At Swuniplex
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/G23At…
Phone: 02 261 2096
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Sep 8, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

The Lost Paradise Of Childhood โดย 9 ศิลปินหญิงรุ่นใหม่

ที่มาร่วมถ่ายทอดมุมมองความคิดต่อสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้และได้พบเห็นในชีวิตจริง มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย


กุลธิดา มีสกุลถาวร
สุพัตรา หมั่นแสวง
นันทวัน เจ็กจันทึก
ทัศยา เขม้นงาน
สุชาดา สุวรรณชม
ณิชาดา บุญญธนาภิภัทร
นิลรัตน์ ปัททุม
เจนจิรา ร่วมญาติ
ธาริณี ศักดิ์นาวีพร

พิธีเปิดวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 17.00 น เป็นต้นไป

จัดแสดง19 กันยายน -14 ธันวาคม 2557 เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.


ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 2 ศููนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร

PR : จี & บี Tel / Fax 02-261-2096
Facebook ที่ G23 At Swuniplex


The Lost Paradise Of Childhood by Young Women Artists

ศิลปกรรมที่ถ่ายทอดความทรงจำอันประทับใจในวันวาน โดย 9 ศิลปินหญิงรุ่นใหม่

ศิลปกรรมของ 9 ศิลปินหญิง ที่มาแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ณ หอนิทรรศการ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ โดยมีแนวความคิดจากความทรงจำ ความผูกพัน ต่อสิ่งต่างๆ ที่ศิลปินได้สัมผัส และได้พบเห็นในวันวาน มาพัฒนา ต่อยอด และสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ กัน อาทิ ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ จิตรกรรม สื่อผสม วิดีโออาร์ต ประติมากรรม โดยแสดงความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคล เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านทัศนศิลป์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสุนทรียะทางศิลปะ อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความอ่อนโยนในท่ามกลางกระแสสังคมที่เกิดความขัดแย้งและวุ่นวายในปัจจุบัน ส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ทางด้านทัศนศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ศาสตร์ของศิลปะร่วมสมัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The Lost Paradise Of Childhood" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service