นิทรรศการ "The Journey of Suriya & Postcard Art Exhibition"

Event Details

นิทรรศการ "The Journey of Suriya & Postcard Art Exhibition"

Time: December 24, 2014 to January 31, 2015
Location: Hlung Raak Bar
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 090 986 9937
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Dec 24, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

สุริยะ ฉายะเจริญ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม เกียรตินิยมอันดับ 2 และ ปริญญาโทสาขาทฤษฎีศิลป์ จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบกราฟิก การจัดนิทรรศการศิลปะ การแสดงนิทรรศการศิลปะอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจารณ์ศิลปะ เผยแพร่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และแบบออนไลน์ (http://jumpsuri.blogspot.com/)
ปัจจุบัน Suriya Chayacharoen เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

แนวคิด

ผลงานที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ The Journey of Suriya & Postcard Art Exhibition มี 2 ชุด ประกอบไปด้วย
1. The Journey of Suriya เป็นผลงานจิตรกรรมขนาดเล็กที่บันทึกภาพจากประสบการณ์การเดินทางและสังเกตสภาพแวดล้อมที่พบเจอผ่านแนวคิดที่ว่า “งานจิตรกรรมเป็นเสมือนเป็นการบันทึกผ่านภาษาของภาพที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริงและจินตนาการ”
2. Postcard Art Exhibition เป็นการจัดแสดงผลงาน Postcard ที่ได้รับความร่วมมือจากศิลปินผู้ร่วมแสดงจาก 6 ประเทศ ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิค 2 มิติที่หลากหลาย และส่งผลงานมาในรูปของ Mail Art

Suriya Chayacharoen graduation B.F.A. Painting (2nd honor) and M.F.A. Art Theory from the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University, Thailand. He has experience in graphic design, Curator, Art Exhibition continued several times, research, academic, art critic published in printed form. And online (http://jumpsuri.blogspot.com/)
Suriya Chayacharoen currently a lecturer at the Department of digital media, Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand.

Concept
The works on display in the exhibition The Journey of Suriya & Postcard Art Exhibition consists of 2 sets.
1. The Journey of Suriya is a small painting that captures the experience of traveling and observing the environment encountered by that concept. "Painting is like a language of images captured through a mix of reality and fantasy."
2. Postcard Art Exhibition to showcase Postcard received the cooperation of the artists who participated from 6 countries, which was created with a variety of techniques in 2D. And send in the form of Mail Art.

The Journey of Suriya & Postcard Art Exhibition
Artist: Suriya Chayacharoen
Open: January 10th, 2015 (Saturday)
Hlung Raak Bar, Bangkok
Exhibition: December 24, 2014 - January 31, 2515
Everyday 6 pm. – 1 am.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The Journey of Suriya & Postcard Art Exhibition" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service