นิทรรศการ "Thai Contemporary Jewelry"

Event Details

นิทรรศการ "Thai Contemporary Jewelry"

Time: October 24, 2013 to November 16, 2013
Location: ATTA Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://attagallery.com
Phone: 02 238 6422
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Nov 11, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการนี้นำเสนอ ผลงานสร้างสรรค์และการศึกษา การวิเคราะห์ผลงาน รวมทั้งแนวคิด ทัศนคติและปรัชญา ของนักออกแบบและ ศิลปินเครื่องประดับและศิลปินร่วมสมัยไทย ที่มีผลงานเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึง บริบทของการพัฒนาปรัชญาในการออกแบบ องค์ความรู้และอัตลักษณ์การออกแบบในบริบทของเครื่องประดับร่วมสมัยผ่านวิธีวิจัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักออกแบบและศิลปินด้านการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย รวมทั้งเป็นการสื่อสารกับสังคมเกี่ยวกับคุณค่า ของผลงานการออกแบบ อันก่อให้เกิดคุณค่าใหม่ทางสังคมและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดนวัตกรรม ทางวัฒนธรรม (การออกแบบและศิลปะ) อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีพื้นฐานอยู่บนการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม (การออกแบบและศิลปะ) ที่ยั่งยืน


ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ (ภัณฑารักษ์)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Thai Contemporary Jewelry" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service