Event Details

Sound of Silence

Time: November 18, 2010 to December 12, 2010
Location: ไวท์สเปส แกลเลอรี่ (ชั้น 2 โรงหนังลิโด้๗ สยามสแควร์ ซ.3)
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.whitesp-ce.com/gal…
Phone: +66(0) 2252 2900
Event Type: art, exhibition, typography
Latest Activity: Oct 24, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.00 น. – 21.00 น.


ในงานแสดงเดี่ยวที่กรุงเทพครั้งที่ 4 ผมได้นำเสนอกระบวนการในการ


สร้างสรรค์งาน โดยนำเรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวและสิ่งที่ได้พบเห็นมาเป็นแรงบันดาลใจ

ในงานชุดนี้ได้นำตัวอักษรภาษาไทยที่มีการผสมผสานและใช้ร่วมกับ กับภาษาอื่นๆ

ที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น ตามสื่อต่างๆ ตามถนนหนทาง

ผมสนใจสภาพแวดล้อมต่างๆรอบๆตัว และชอบหยิบยกเรื่องง่ายๆ มาเป็น

หัวข้อในการสร้างสรรค์งานศิลปะ จากการใช้ชีวิตประจำวันหรือจากการเดินทาง

ตัวหนังสือ และเสียง ก็เป็นส่วนหนี่งในความสนใจ ในงานชุดนี้ ผมใช้ตัวอักษรไทย

และภาษาอังกฤษในรูปแบบของเสียงที่แตกต่างออกไป จากหลายแหล่งที่มา บทสวดมนต์

เป็นแง่มุมหนึ่งที่ถูกหยิบขึ้นมาสร้างงานเป็นความร่วมสมัยของภาษา และยังคงใช้กันอยู่

ในปัจจุบัน มีอายุมากว่าพันปีและยังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี้ มาจาก บาลีและสันสกฤต

แสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตและ ความร่วมสมัยของตัวหนังสือ ที่เป็นอารยธรรม

ของมนุษย์

เสียงพระสวดมนต์เป็นเสียงที่มีเสน่ห์สำหรับผม โดยผมสนใจในเรื่องของ

เสียงในบทสวด ประกอบกับการสวดมนต์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน มีทั้งที่รู้เรื่องบ้าง

ไม่รู้เรื่องบ้างในความหมาย บางบทก็มีคำแปลงานชุดนี้ผมให้ความสำคัญกับกระบวน

การสร้างงานโดยนำตัวอักษรมาใช้ในงานของผมเพราะผมรู้สีกว่าตัวหนังสือไทยใน

เสียงของบาลีเหล่านี้มีชีวิต กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นจากงานชิ้นหนึ่งถ่ายทอดไปสู่

อีกชิ้นหนึ่งทำให้เกิดความเงียบสงบในความรู้สึก จากการมีรูปแบบไปสู่การไม่มีรูปแบบ

จากความสลับ ซับซ้อนไปสู่การคลี่คลาย และจากความวุ่นวายไปสู่ความว่างRead More: http://www.portfolios.net/forum/topics/sound-of-silence#ixzz13GEPVdQF

Comment Wall

Comment

RSVP for Sound of Silence to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service