นิทรรศการ "ขนาด เป็นอยู่" (Size Space)

Event Details

นิทรรศการ "ขนาด เป็นอยู่" (Size Space)

Time: March 8, 2014 to April 8, 2014
Location: Tadu Contemporary Art
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/pages…
Phone: 02 311 4953, 085 437 2292
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 31, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


“Size Space” (ขนาด เป็นอยู่)

โดย สุรเจต ทองเจือ

ผลงานชุดนี้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับ พื้นที่ ที่มนุษย์มีส่วนร่วมและส่วนจัดการกับพื้นที่ ที่ต่างขนาด ต่างกายภาพ ต่างหน้าที่การใช้งาน ต่างสถานการณ์ และ ต่างเหตุผลที่จะมีส่วนร่วมกับพื้นที่ แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุหรือเหตุผลใดพื้นที่ยังคงมีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่และความต้องการของมนุษย์ ตั้งแต่ เกิด ตื่นนอน กิน นอน กิจวัตรประจำวัน การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ ไปจนถึงเมื่อตายลง

เคยสังเกตหรือไม่ว่ามนุษย์นั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวพันกับการใช้พื้นที่ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งพื้นที่ๆใหญ่จนเกินที่ตนจะสังเกต เช่น จักรวาล โลก ภูมิประเทศ ผืนป่า แผ่นฟ้า มหาสมุทร แม่น้ำ เมือง ฯลฯ และพื้นที่ๆเล็กจนตนมองข้าม เช่น บ้าน โต๊ะ ตู่ เตียง รถ เรือ เครื่องซักผ้า รองเท้าแตะ ฯลฯ รวมทั้งพื้นที่ทางกาย ทางใจ พื้นที่ส่วนตัว และส่วนรวม หรือสามารถบอกรวมๆได้ว่าเป็นพื้นที่สิ่งแวดล้อมรอบกาย และเมื่อพื้นที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์อย่างมากแล้ว แล้วมนุษย์เองเคยคิดหรือตั้งคำถามให้กับตัวเองหรือไม่ว่า มีอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่ และ พื้นที่เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วเราได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และ มีส่วนในการทำลายพื้นที่อย่างไร ไปจนถึงการที่เราจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างไรให้มีความสมดุล ยั้งยืน และเกิดความสอดคล้องซึ่งกันและกัน เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ๆใหญ่มากไปจนถึงเล็กมากนั้น ทุกพื้นที่และทุกชีวิตก็จะมีการหมุนเวียนและมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่รู้จบ

จากคำถามและข้อสงสัยที่ว่า อะไรเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น เราคงต้องเฝ้ามอง สังเกต ศึกษา และอาศัยประสบการณ์ กับสิ่งรอบๆตัวเราว่าเกิดความเปลี่ยนไปหรือมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับพื้นที่ๆเราอาศัยและมีส่วนร่วม โดยเราสามารถสัมผัสและเข้าถึงเองได้ไม่ว่าจะด้วยการเห็น การฟัง และการเรียนรู้ หรือการเผชิญหน้ากับปัญหาและสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น จนถึงการสัมผัสจากประสบการณ์ชีวิตจากผู้อื่น ที่ซึ่งมีผลกระทบกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ณ พื้นที่ และเวลา นั้นๆ

และคำถามที่ว่า พื้นที่นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าตอบให้ง่ายก็คงจะแบ่งการเกิดของพื้นที่ได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ก็คือ


1.พื้นที่ๆเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น จักวาล โลก ทะเลราย มหาสมุทร ป่า ถ้ำ ภูเขา ฯลฯ

2.พื้นที่ๆถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์เช่น ตึก บ้าน รถ เรือ เครื่องบิน เก้าอี่ โต๊ะ กล่อง กระดาษ จาน ช้อน ฯลฯ รวมไปถึงพื้นที่ๆอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ เพื่อมีไว้ใช้ในการเอาตัวลอดและดำรงชีวิตต่อไป

ฉะนั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่ามนุษย์กับพื้นที่ๆตนอาศัยเพื่อใช้ร่วมกัน และ ใช้ร่วมกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรานั้นมีความสัมพันธ์และสำคัญยิ่ง ต่อทุกชีวิต ทั้งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต จากนี้เราคงต้องตระหนักว่า สิ่งใดบ่างที่เราจะสามารถรักษาพื้นที่ของเราไว้ให้มากกว่า การคิดที่จะทำลายมันลงอย่างไร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ขนาด เป็นอยู่" (Size Space) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service