นิทรรศการ "Revealing the Unexpected"

Event Details

นิทรรศการ "Revealing the Unexpected"

Time: July 25, 2014 to August 25, 2014
Location: Chiangmai University Art Center
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.cmuartcenter.org
Phone: 053 218 280
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Jul 24, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ 'Revealing the Unexpected'
งานแสดงปริญญานิพนธ์ โดยนิสิตชั้นปีที่สี่ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานการออกแบบผ่านชิ้นงานหลากหลายรูปแบบและมุมมองที่มีระบบความคิดในเชิงสร้างสรรค์ จุดเริ่มต้นของผลงานแต่
ละชิ้นนั้น เกิดจากการตั้งคำถามเล็กๆผ่านกระบวนการวิเคราะห์และพัฒนาไปสู่งานออกแบบเชิงสื่อสารที่แปลกใหม่และแตกต่าง
เสวนาเกี่ยวกับนิทรรศการ เวลา 13.00 น.

พิธีเปิดงาน: 25 กรกฏาคม 2557 เวลา 14.00 น.
สถานที่: หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่
วันที่: 25กค-15สค 2557


CHIANGMAI UNIVERSITY ART&CULYURE CENTER
would like to invite you to "Revealing the Unexpected",
a Communication Design Degree Show presented by the second generation of graduates from Chulalongkorn University.
A show that displays the design prowess of students through a variety of media and subjects. Beginning from small and
intriguing questions, which through contemplation and creative processes lead to different and unique communication
design outcomes.


Commde open house: 1pm-2pm
Opening: 25 July 2014 2pm-5pm
Venue: Chiangmai University Art Center
Date: 25 July-15 August 2014

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Revealing the Unexpected" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service