นิทรรศการ "REMEMBRANCE OF THE KING"

Event Details

นิทรรศการ "REMEMBRANCE OF THE KING"

Time: October 19, 2017 to October 31, 2017
Location: Kalwit Studio Gallery
City/Town: Bangkok
Phone: 02 544 629
Event Type: art, exhibition, painting, drawing
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 22, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เนื่องในวโรกาสครบรอบ 1 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศิลปิน ไกรศกัดิ์
จิรชัยสกุล และ Kalwit Studio & Gallery ร่วมมือกับ ศูนย์การค้า The Emporium จัดนิทรรศการ REMEMBRANCE OF
THE KING เพื่อสดุดีและร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในวันที่ 19 – 31 ตุลาคม 2560 บริเวณ Emporium
Gallery ชั ้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม (THE EMPRORIUM) ภายในนิทรรศการนอกจากผู้ชมจะได้ชมภาพพิมพ์แกะมือรูป
พระบรมฉายาลักษณ์ เทคนิคจารเข็ม (Dry point)ที่ถ่ายทอดความทรงจ าแห่งความรักและความปลิ ้มปิติที่บรรจงสร้ างสรรค์ขึ ้น
จากลายเส้นหลากหลายสีสันสดใสนับพัน อันเกิดจากการแม่พิมพ์ 4 แม่พิมพ์ 4 สี ยังได้พบกับผลงานภาพพิมพ์ชุดพิเศษ “ A
day to remember” ที่ศิลปินตั ้งใจสร้ างขึ ้นมาเพื่อวโรกาสพิเศษนี ้โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายภาพภายในนิทรรศการจะ
น าไปร่วมบริจาคสมทบทุนในการสร้ างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งโครงการนี ้เป็นโครงการสุดท้ายที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก่อตั ้งขึ ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอาคารส าหรับรองรับผู้ป่ วยใน-ผู้ป่ วยนอกที่ไม่มีความ
เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช โดยพิธีเปิดนิทรรศการ “REMEMBRANCE OF THE KING” ครั ้งที่ 2
จัดขึ ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ตั ้งแต่17.00 น เป็นต้นไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "REMEMBRANCE OF THE KING" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 9, 2017 at 12:51am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 9, 2017 at 12:49am

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service