นิทรรศการ "เป็นไท(ย)" (Pen Thai)

Event Details

นิทรรศการ "เป็นไท(ย)" (Pen Thai)

Time: February 20, 2019 to March 6, 2019
Location: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 10, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

EXHIBITION PEN THAI I เป็นไท(ย)
นิทรรศการ เป็นไท(ย) คือ นิทรรศการจัดแสดงผลงานในรายวิชาศิลปะไทยร่วมสมัย(Thai -contemporary Art)ของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
โดยคำว่า “Pen” มาจากคำในภาษาอังกฤษที่หมายถึง ปากกา ซึ่งปากกาเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ขีดเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งที่พบเจอ องค์ความรู้ ทัศนคติหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นแก่ผู้คน หรือ ผู้ที่รับสาร
ส่วนคำว่า “Thai” หมายถึง ประเทศไทย , คนไทยหรือ บุคคลที่ถือสัญชาติไทย
เมื่อนำคำว่า Pen และ Thai มารวมกันเป็น Pen Thai เมื่อนำเขียนเป็นภาษาไทยจะคือคำว่า “เป็นไทย” ซึ่งพ้องเสียกับคำว่า “เป็นไท” ที่หมายถึงความเป็นอิสระ หรือเสรีภาพ ซึ่งอิสระและเสรีภาพในที่นี้คืออิสระของผู้สร้างงานในการสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้รับชมได้รับรู้
ดังนั้นนิทรรศการ Pen Thai คือนิทรรศการที่สะท้อน บอกเล่า เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคม การเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ทัศนคติ รวมถึงวัฒนธรรมและความเชื่อ ของประเทศไทยผ่านงานศิลปะแบบร่วมสมัย

ระยะเวลาการจัดงาน
20 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2562

สถานที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร บริเวณ ไซน์ ปาร์ค
ตึก 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร บริเวณด้านข้างของหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
อาคารเรียนรวมฝั่งตึกศิลปกรรมศาสตร์

พิธีการ
วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
16.00 น. - พิธีเปิดนิทรรศการ Penthai
- การแสดงเปิดนิทรรศการ
- กล่าวเปิดนิทรรศการ Pen Thai
16.30 – 17.00 น.
- กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ
“ประเด็นทางศิลปะ”
โดย ผศ.ดร. ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เป็นไท(ย)" (Pen Thai) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service