นิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่" (New Aged Citizens: New Definitions)

Event Details

นิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่" (New Aged Citizens: New Definitions)

Time: February 24, 2016 to May 29, 2016
Location: Thailand Creative & Design Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.tcdc.or.th
Phone: 02 664 8448 ต่อ 213, 214
Event Type: exhibition, design
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 17, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่"

มื่อความชราเลี่ยงไม่ได้ และเด็กในวันข้างหน้าจะมีอายุยืนกว่าผู้ใหญ่ในวันก่อน
สิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ในวันนี้ คือการลงมือสร้างสรรค์อนาคตที่เราพร้อมจะแก่ด้วยตัวเอง

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดนิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ โอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังมาถึง ผ่านการเรียนรู้ความก้าวหน้าต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีการแพทย์ที่ชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกาย งานออกแบบที่ตอบสนองชีวิตในวัยชรา และการเชื่อมต่อโลกผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล ที่ทำให้ผู้สูงอายุยังเป็นบุคลากรที่เปี่ยมด้วยทักษะความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ

ในเวลาอีก 34 ปีจะมีชนชราแห่งอนาคตจำนวนกว่า 2.1 พันล้านคน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายรุ่น ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการแตกต่างกัน นิยาม ทัศนคติ และมุมมองต่อความชราและความหนุ่มสาวในอนาคตทั่วโลกจึงเริ่มพร่าเลือน สิ่งนี้สร้างความท้าทายให้แก่ผู้สูงอายุในการปฏิสัมพันธ์และปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมในฐานะสมาชิกที่ยังคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในปัจจุบัน เมืองต่างๆ ก็เริ่มถูกออกแบบบนพื้นฐานความเข้าใจถึงความต้องการเบื้องลึกของผู้สูงวัย เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกต่อวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นของโลกกลุ่มนี้ นับเป็นก้าวแรกแห่งการออกแบบเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุในอนาคต

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่แสดงให้เราเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบมีส่วนสำคัญในการยืดอายุให้ยืนยาวยิ่งขึ้น (Life Expectancy) และช่วยให้ชนชราพึ่งพาตนเองได้นานขึ้น (Independence) ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ทั้งการพัฒนาความสามารถในการซ่อมแซมร่างกายที่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา การคิดค้นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลมหาศาลและเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม (Social Connectivity) สิ่งเหล่านี้เอื้อต่อการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในชีวิต และนำไปสู่ช่องทางธุรกิจสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายกลุ่มใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

การเปลี่ยนผ่านจากวัยเกษียณในระบบทุนนิยมสังคมอุตสาหกรรม มาสู่วัยที่มากด้วยทักษะ ประสบการณ์ และปัญญา อันเป็นต้นทุนการผลิตของสังคมยุคหลังอุตสาหกรรม การสื่อสารแบบดิจิทัล การทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างรุ่น ได้สร้างแรงงานใหม่กลับคืนสู่ตลาด ก่อให้เกิดบทบาทใหม่ของผู้สูงอายุไทยในวันข้างหน้าที่ไม่ใช่เพียงผู้บริโภค แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่น่าจับตามอง โดยมีระบบนิเวศของความสร้างสรรค์ (Creative Ecology) เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะ ประสบการณ์ และปัญญา คือ ต้นทุนการผลิตชั้นเยี่ยมที่จะช่วยพลิกวิกฤตเศรษฐกิจโลกให้ฟื้นตัวได้อีกครั้ง

เข้าชมฟรี

เวลา: 24 กุมภาพันธ์ - 29 พฤษภาคม 2559 | 10.30 – 21.00
สถานที่: แกลอรี 2 TCDC
เมื่อไม่มีใครหลีกเลี่ยงความชราได้ และเราๆ ในวันนี้จะมีอายุยืนยาวกว่าคนรุ่นก่อน ร่วมเตรียมพร้อมและค้นหาโอกาสจากสังคมผู้สูงอายุไปกับเรา

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ชนชราแห่งอนาคต: นิยาม โอกาส และความท้าทายใหม่" (New Aged Citizens: New Definitions) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 17, 2017 at 12:23am

The Exhibition “New Aged Citizens: New Definitions, Opportunities and Challenges”

Ageing is inevitable. Children in the future will live longer than adults today.
The best thing we can do now is to create the future that we are ready to age by ourselves.

Thailand Creative and Design Center (TCDC) organizes the exhibition “New Aged Citizens: New Definitions, Opportunities and Challenges” to create understanding and disseminate knowledge, opportunities and challenges that come with the coming ageing society through learning of innovations, such as medical technology that slows the age decay, design fits with life in senior year and digital communication technology that connects the world help seniors being competent people with knowledge, experiences and potentials to drive society and economic.

In the next 34 years, numbering over 2.1 billion, the seniors of the future will comprise several generations with differing needs. The complexity of their needs means that tomorrow’s elderly will have diverse styles of aging and diverse attitudes about aging and youth. This will be a challenge for the seniors to interact and adapt to live in the society as a member who still drive society and economy. Today, cities and urban services are starting to do more to accommodate the lifestyles of the urban senior dwellers. This is the first step in design to prepare for the coming ageing society.

The modern history has showed us that creativity and design are important in expanding life expectancy and helping elderly to be independent longer, which is a basic human need. The ability to repair ageing body, daily life inventions, big data and social connectivity are factors to create new opportunities that can lead to business, product and service for seniors like never before.

The transition from retirement in the industrial capitalist system to the age full of skills, experience, and wisdom, the capital of post-industrial society, digital communication, collaboration, and knowledge sharing between generations have created new workforce back to the market. The phenomenon gives rise to the new role of senior citizens in Thailand as they are not going to be just consumers, but also producers to be reckoned with. These new group of people have creative ecology as the foundation of efficient working performance. Skills, experience, and wisdom are the premium production cost that will turn the economic crisis into the opportunity to thrive again.

Free Admission

When: 24 February - 29 May 2016 | 10.30 – 21.00
Where: Gallery 2, TCDC
When ageing is inevitable and we will live much longer than previous generation, let’s prepare and seek the opportunity from ageing society together.

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 17, 2017 at 12:21am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service