นิทรรศการ “My-Mine”

Event Details

นิทรรศการ “My-Mine”

Time: October 12, 2012 to October 18, 2012
Location: v64artstudio
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.v64artstudio.com
Phone: 087 438 3681,087 496 7775
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 17, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


ด้วยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตรกรรม

ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 614351 Visual Arts of Administration ซึ่งในกระบวนการเรียนการสอนนั้น

ได้กำหนดให้นักศึกษา ได้จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ออกสู่สายตาสาธารณะชนในเชิง ประจักษ์ โดยจัด

โครงการ MY MINE เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาจิตรกรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป ได้รับชมผลงานทางด้านศิลปกรรม โดยนักศึกษา ได้ใช้ความรู้ทางด้านทัศนศิลป์ถ่ายทอด

ผลงานสร้างสรรค์ โดยรับแรงบันดาลใจส่วนตัว ได้แก่ ผลงานจิตรกรรม อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึง

เอกลักษณ์เฉพาะของนักศึกษาแต่ละคน จากผลงานไดที่ได้สร้างสรรค์ตามความถนัดและเทคนิควิธีการ

เฉพาะ ได้กลั่นกรองมาจากระบวนการคิดในศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา

ได้เรียนรู้กระบวนการของการรัดการ การทำงานเป็นหมู่คณะได้อย่างเป็นระเบียบ

We would like to invite you to attend our new exhibition at our Gallery V64, 12th -18th October, Art Thesis Exhibition from Department of Fine and Applied Arts, Burapha University, these talent students will exhibit their art which they have learnt from their bachelor degree. These potential artists will present themselves in their first exhibition.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “My-Mine” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service