นิทรรศการ Music is Inside Us

Event Details

นิทรรศการ Music is Inside Us

Time: November 21, 2009 to December 5, 2009
Location: The Venue at Suansri, Khao Takieb, Hua Hin.
Event Type: art, music, exhibition
Organized By: Dsfw Designforwhat
Latest Activity: Nov 9, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


ทุกวันนี้ สถานการณ์บ้านเมืองของไทย ยังคงเกิดความสับสน วุ่นวาย อย่างต่อเนื่องและยาวนาน ประเด็นปัญหาเก่าๆเดิมๆซ้ำๆ ถูกนำมาเล่าต่อและถกเถียงกันจนเป็นนิสัย หลายฝ่ายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้แต่ประชาชนตาดำๆ ต่างเบื่อหน่ายกับปัญหาการเมืองที่ไม่มีวันจบ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนมีสาเหตุมาจากคำว่า “ต้องการ” และ “ไม่พอเพียง” ของบรรดานักการเมือง หรือกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ที่เกิด กิเลส ตัณหา ในการได้มาซึ่ง “อำนาจ” และ “เงินทอง” ความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว นำมาสู่ความขัดแย้งทางการเมือง และลุกลามจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข
ในความเป็นจริง มีหลายฝ่ายพยายามเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ให้ลุกลาม กลายเป็นเชื้อไฟที่ไม่มีวันดับ
หากแต่สิ่งที่จะยุติประเด็นปัญหาเหล่านี้ได้นั้น กลับเป็น “ความพอเพียง” และการร่วมมือกันในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างแท้จริง ประชาชนชาวไทยทุกคน ต่างหวัง และต้องการให้เกิดความสันติและความปรองดองเกิดขึ้นอีกครั้ง โดยทุกคนพร้อมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อประเทศชาติของเรา
DSFW [Design for What] นำทีมโดย จำรัส เอี่ยมสุธนกุล ขอสนับสนุนการทำความดีเพื่อสังคม โดยการใช้งานออกแบบ มาเป็นสื่อกลาง นำเสนองานศิลปะร่วมสมัย โดยนำ Graphic Design ที่ถนัด ผสมผสานกับงานดนตรีที่ตนรัก มาเป็นสื่อกลางให้คนไทย เกิดความสามัคคี และเกิดความปรองดองกันมากขึ้น
Graphic Design คือ ศิลปะการออกแบบแขนงหนึ่ง เป็นกระบวนการสร้างสรรค์อันเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการสื่อสารผ่าน ภาพ ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ทำให้ผู้รับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าใจสารที่ศิลปินต้องการจะสื่อ ผ่านการมองเห็น ทั้งในรูปแบบของภาพถ่าย, งาน 2 มิติ และ 3 มิติ ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดนตรี เป็นจิตวิญญาณที่ธรรมชาติให้มาพร้อมกับมนุษย์อย่างไม่รู้ตัว เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่อยู่กับมนุษย์มาช้านาน กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่แทรกซึมลงไปในจิตวิญญาณโดยที่มนุษย์เราไม่อาจจะพลาดได้ เป็นพลังอย่างหนึ่งที่กล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เกิดความเบิกบานและความสงบ ดังบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 ที่ว่า “อันชนชาติใด ไร้ดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก”
ดังนั้น DSFW [Design for What] จึงขอเป็นสื่อกลางให้คนไทยเกิดความรัก และความสามัคคีกันมากขึ้น ผ่านงานศิลปะร่วมสมัย โดยใช้ Graphic Design และ ดนตรี มาเป็นตัวกลางในการทำความเข้าใจระหว่างกัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ Music is Inside Us to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service