นิทรรศการ อุปมาแห่งสัทธรรม (Metaphor of Truth)

Event Details

นิทรรศการ อุปมาแห่งสัทธรรม (Metaphor of Truth)

Time: April 7, 2010 to April 25, 2010
Location: หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, painting, exhibition
Latest Activity: Mar 31, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการ อุปมาแห่งสัทธรรม (Metaphor of Truth)
ศิลปิน เพลิง วัตสาร
ลักษณะงาน จิตรกรรม และวาดเส้น
ระยะเวลาที่จัดแสดง 7 - 25 เมษายน 2553
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 -4
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

แนวความคิด
เป็นเวลากว่า 2500 ปีมาแล้ว ที่พระพุทธศาสนา ได้ถือกำเนิดขึ้นในดินแดนชมพูทวีป ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพานนั้น พระพุทธองค์ได้ทรงอธิษฐานจิตประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้บนโลกเป็นเวลา 5000 ปี ซึ่งบัดนี้กาลเวลาได้ล่วงเลยไป แต่ความเลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธก็ยังคงมั่นคงในพระพุทธศาสนาดั้งเดิม

ในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถไปได้ไกลถึงห้วงอวกาศ สามารถไปเหยียบได้แม้แต่บนพื้นผิวดวงจันทร์หรือมองเห็นกันได้ แม้ในอีกซีกโลกหนึ่ง แต่ทว่ามนุษย์กลับไม่สามารถแก้ทุกข์ภายในตนเองได้เลย ทุกข์ดังกล่าวนั้นได้แก่ทุกข์ทางกาย เช่น ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย และทุกข์ทางใจ เช่น การที่ต้องประสบกับสิ่งที่รักบ้าง ไม่รักบ้าง ความพลัดพราก ความคร่ำครวญ และสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบนั้นก็คือ หนทางของการดับทุกข์ดังกล่าว ซึ่งนับได้ว่าเป็นชัยชนะของพระพุทธศาสนาโดยแท้

เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสศึกษาคำสอนของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จากพระสูตต่างๆ เช่น มาลัยสูตร เทวสูตร และพระสูตรต่างๆมากมาย ซึ่งว่าด้วยเรื่องบาป บุญ นรก สวรรค์ ขัดข้องใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตก็ถูกคลี่คลายลง ประดุจดวงจันทร์อันปราศจากหมู่เมฆ ข้าพเจ้าจึงใช้ความสามารถในเชิงศิลปะถ่ายทอดสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับรู้เหล่านั้น เพื่อเป็นการบูชาคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ในท้ายพุทธกาลนี้

อนึ่ง ข้าพเจ้าได้ทุ่มเททั้งกำลังแรงกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ เพื่อทำงานศิลปะในขุดนี้ ซึ่งใช้เวลากว่า 4 ปี หากคุณงามความดีอันใดอันจะเกิดขึ้น จากการแสดงผลงานศิลปะในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนั้นแก่ บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรและสัตว์ทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในห้วงสังสารวัฏ หากท่านเหล่านั้นยังประสบทุกข์อยู่ ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ หากท่านประสบสุขอยู่ ก็ขอให้ท่านสุขยิ่งๆขึ้นไป


Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ อุปมาแห่งสัทธรรม (Metaphor of Truth) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service