นิทรรศการ “ นัดพบ ” (MEETING)

Event Details

นิทรรศการ “ นัดพบ ” (MEETING)

Time: May 18, 2012 to June 3, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 13, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ นัดพบ ” [ MEETING ]

ศิลปิน กลุ่ม Vermillion

ลักษณะงาน วาดเส้น, จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, สื่อประสม และบทความทางศิลปะ

ระยะเวลาที่จัดแสดง 18 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2555

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 18 พฤษภาคม 2555

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2


แนวความคิด

ในปีพ.ศ.2551 กลุ่มนักศึกษาเก่าของคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่ม Vermillion ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่จบการศึกษามาจากที่เดียวกัน โดยจัดโครงงานแสดงผลงานศิลปกรรมขึ้น ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในกลุ่มแล้ว ยังได้ส่งเสริมการเผยแพร่ วิชาความรู้ ความสามารถ ทางด้านศิลปกรรมออกไปสู่สาธารณชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมแก่ชาติสืบไป จากการที่ศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ละคนยังคงยืนหยัดในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมจากทัศนคติส่วนตัว วิถีชีวิต การศึกษาเรียนรู้ และเทคนิควิธีการแสดง ออกที่แตกต่างกัน นิทรรศการนี้ได้กลายเป็นพื้นที่นัดพบที่เกิดจากการร้อยเรียงจินตนาการแห่งการสร้างสรรค์ที่มีของแต่ละคนเข้าด้วยกัน ความเป็นปัจเจกและประสบการณ์ที่แตกต่างถูก หล่อหลอมรวมกัน ซึ่งนอกจากจะก่อเกิดความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างกลุ่มสมาชิกแล้ว ทางกลุ่มยังมุ่งหวังที่จะแบ่งปันประสบการณ์แห่งสุนทรียะให้เป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ ในการรวมกันทำ กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทยสืบต่อไปในอนาคตเปิดให้เข้าชม

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ นัดพบ ” (MEETING) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service