นิทรรศการ “มาร” (MARA)

Event Details

นิทรรศการ “มาร” (MARA)

Time: August 7, 2013 to August 20, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/chamc…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Aug 12, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ “มาร” (MARA)

ศิลปิน เนติ พิเคราะห์ (Neti Phikroh)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 7 – 20 สิงหาคม 2556

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4


แนวความคิด

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์(ART THESIS) ชุด “มาร”(Mara) โดย นายเนติ พิเคราะห์ เป็นผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “มาร” (MARA) เป็นการสร้างผลงานด้านทัศนศิลป์ ที่มีแนวความคิดมาจากคติธรรมในพุทธประวัติ ตอน มารผจญ ด้วยการสร้างร่องรอย พื้นผิว รูปร่าง รูปทรง จากกรรมวิธีทางจิตรกรรมที่ผสานเชื่อมโยงกับจินตนาการที่เกี่ยวข้องกับ พญามาร ซึ่งเป็นรูปสมมุติของสภาวะจิต ด้วยความคิด อารมณ์ และความรู้สึก มุ่งเน้นความอัดอั้นและหวั่นไหว เพื่อแสดงพลังของความขัดแย้งที่กลมกลืน


The thesis entitled “Mara” is a creative work in Fine Arts discipline. The concept was derived from the doctrines gained from Maravijaya in the Story of Buddha’s Life. The traces, textures, shapes, and forms from painting process is combined with imagination about the Mara, imaginary image of mind, which is developed through thoughts, emotions, and feelings. It focuses on suppressiveness and vacillation to represent the power of contradicted harmony.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “มาร” (MARA) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on August 5, 2013 at 11:14am

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service