นิทรรศการ "Life Is Beautiful"

Event Details

นิทรรศการ "Life Is Beautiful"

Time: January 18, 2018 to February 20, 2018
Location: RMA Institute
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://rmainstitute.net
Phone: 02 663 0809
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 15, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

BRANDNEW 2017 ART PROJECT
ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการ "Life Is Beautiful"
โดย พัชรา นันต๊ะนา
สถานที่ RMA Institute
ระยะเวลาแสดงงาน 18 มกราคม 2561 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

‘Life is beautiful’
การทําางานศิลปะของข้าพเจ้า เร่ิมมาจากการมองหาคุณค่าในชีวิต จากคุณค่าของสิ่งรอบตัว แล้วค่อยๆ มองย้อนกลับ เข้ามาท่ีภายในของตัวเอง ข้าพเจ้าพยายามค้นหาคุณค่าของตัวเองในมุมมองท่ีแตกต่างออกไป จากนั้นจึงมองออกไปที่ ภายนอกอีกครั้งอย่างสนิทสนม จึงเกิดเป็นความเชื่อมโยงทางความคิดเร่ืองคุณค่าของชีวิตระหว่างองค์ประกอบภายใน และภายนอกของข้าพเจ้า เนื้อหาส่วนใหญ่จึงเกี่ยวกับคุณค่าในชีวิตรอบด้านท่ีสัมพันธ์กับคุณค่าของตัวเอง งานส่วนใหญ่ ของข้าพเจ้าจึงมักใช้วัสดุจากร่างกายของตัวเอง และบางครั้งก็เน้นหนักท่ีเพศสภาพ แล้วถ่ายทอดออกไปในรูปแบบ ท่ีสามารถเช่ือมโยงความคิดระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์

- พัชรา นันต๊ะนา -


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
(RMA Institute) 082 458 4455, 081 490 4085
238rma@gmail.com
______________________________________________________________

BRANDNEW 2017 ART PROJECT
Present ‘Life Is Beautiful’
By Patchara Nantana
At RMA Institute
18 January 2018 – 20 February 2018

‘Life is beautiful’
My inspiration starts off with nding values from one soul of a living being, the surroundings
in connection to it, and everything that runs back into me. I have found out many aspects from different perspectives that change my relationship with physical appearances. The content of
my own work usually appears as the values of your inner self in contrast with the speci c outer shells that you have on your body. This may create a unique bond between us. The most common materials used in my works are literal parts of my body; sometimes focus mostly on my biological gender, to portray the mind channels from one human being to another.

- Patchara Nantana -

CONTACT:
(RMA Institute) 082 458 4455, 081 4904085
238rma@gmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Life Is Beautiful" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service