นิทรรศการ "IN PROGRESS 2013"

Event Details

นิทรรศการ "IN PROGRESS 2013"

Time: September 20, 2013 to September 30, 2013
Location: Chiangmai City Art & Cultural
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.cmocity.com
Phone: 053 217 793, 053 219 833
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Sep 20, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ IN PROGRESS 2013

องค์กรดำเดินงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิมชนก กิตติพรไพบูลย์ รหัสนักศึกษา 530310206


เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 500 คน

- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50 คน

- อาจารย์ที่ปรึกษา 5 ท่าน

- อาจารย์พิเศษ 10 ท่าน

- ผู้เข้าชมงานนิทรรศการ 435 คน

วัน เวลา สถานที่

- จัดแสดงนิทรรศการในระหว่างวันที่ 20 – 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

บริเวณชั้น 2

- พิธีเปิดงานวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 18.00 น.

ตารางการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน วันที่ดำเนินงาน

เตรียมแผนงาน INDEPENDENT STUDY IN PHOTOGRAPHIC

ART 2013 เสนอให้กับทางสาขาวิชา

3 มิถุนายน

แบ่งงานเป็นฝ่ายต่างๆ ในการจัดการ INDEPENDENT STUDY


IN PHOTOGRAPHIC ART 2013

10 มิถุนายน

ออกแบบสื่อต่างๆของ INDEPENDENT STUDY IN

PHOTOGRAPHIC ART 2013

ใช้ในการประชาสัมพันธ์ และทำการประชาสัมพันธ์ สื่อ ในรูป

แบบต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

1 กรกฎาคม

หาผู้สนับสนุนโครงการ INDEPENDENT STUDY IN

PHOTOGRAPHIC ART 2013

3 กรกฎาคม

จัดเตรียมและติดตั้งงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 15 – 18 กันยายน

เปิดงาน และ แสดงงาน INDEPENDENT STUDY IN

PHOTOGRAPHIC ART 2013 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมือง

เชียงใหม่

20 – 30 กันยายน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานภาพถ่ายและกระบวนการทำงานซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ กระบวน

วิชา 114407 การศึกษาอิสระในศิลปะการถ่ายภาพ INDEPENDENT STUDY IN PHOTOGRAPHIC ART

2. นักศึกษาสามารถดำเนินการจัดงานนิทรรศการทางการถ่ายภาพได้ด้วยตัวเอง รู้ถึงขั้นตอนการ

ทำงาน และสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้

3. นักศึกษาสามารถรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกที่มีต่อผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาเองและ

สามารถยอมรับผลที่ตามมาได้

4. นักศึกษาสามารถนำข้อเสนอแนะจากบุคคลที่ได้รับชมผลงานและนำข้อดีและข้อเสียมาพัฒนางานในขั้น ตอนต่อ

ไปเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "IN PROGRESS 2013" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service