นิทรรศการ "Good to Walk: ดีที่เดิน"

Event Details

นิทรรศการ "Good to Walk: ดีที่เดิน"

Time: May 31, 2012 to July 29, 2012
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: design, exhibition
Latest Activity: Jul 1, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Good to Walk: ดีที่เดิน

นิทรรศการออกแบบพื้นที่เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้การเดิน


วัน : 31 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2555

สถานที่ : ทางเดินโค้งระหว่างชั้น 7 ถึง 9

ผู้จัด: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนำเสนอนิทรรศการ Good to Walk : ดีที่เดิน นิทรรศการออกแบบพื้นที่ทางเดินระหว่างชั้น 7 ถึง 9 ของห้องนิทรรศการหลัก เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการเดินให้กับผู้ชม สร้างสรรค์โดยนักออกแบบ 5 รูปแบบ


จิตวิทยาทางพื้นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้สถานที่เสมอ เช่นในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ชมส่วนใหญ่มักใช้บันไดหรือลิฟท์มากกว่าที่จะใช้ทางเดินโค้งซึ่งเสมือนเป็นเส้นทางเดินเชื่อมระหว่างห้องนิทรรศการหลัก อาจเป็นเพราะปัจจัยด้านกายภาพของทางเดินที่มีความลาดชัน และระยะทางที่ไกลไม่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของพื้นที่อย่างที่ควรเป็น ด้วยเงื่อนไขทางกายภาพอย่างที่เป็นอยู่ นิทรรศการ Good to Walk: ดีที่เดิน จึงนำเสนอความคิดและประสบการณ์เชิงทดลองในการแก้ไขปัญหาจิตวิทยาทางพื้นที่ผ่านผลงานของนักออกแบบ 5 สาขา โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความคิด ความสนใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยวิธีการ เทคนิค และวัสดุที่นักออกแบบเลือกนำมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการเดินให้กับผู้ชม


เนื่องจากพฤติกรรมของคนมีความสัมพันธ์กับพื้นที่อย่างมีนัยยะ ทั้งในวิถีชีวิต พฤติกรรม และวัฒนธรรมที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมย้อนกลับต่อพื้นที่ นิทรรศการนี้จึงเป็นเสมือนสมมุติฐานที่เกิดจากการศึกษา และเฝ้าดูพฤติกรรมของคน และเปิดโอกาสให้ผู้ชมที่เข้ามามีทางเลือกในการตัดสินใจทางพฤติกรรมต่อพื้นที่ที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจเป็นการเดินด้วยมุมมองใหม่ การรับรู้ที่แตกต่าง การมองเห็น การสัมผัส การนั่งพักผ่อน หรือแม้แต่การเล่น นิทรรศการ Good to Walk: ดีที่เดิน จึงเป็นเหมือนแบบทดลองในการสร้างพลวัตให้กับทางเดินซึ่งแต่เดิมถูกใช้เพียงเพื่อเดิน ริเริ่มให้เกิดความสัมพันธ์ใหม่ของผู้ชมกับพื้นที่ทั้งในมุมส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่นทางสังคม เพื่อสร้างความรู้สึก “ดีที่เดิน” ให้เกิดขึ้นกับผู้มาชมนิทรรศการ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Good to Walk: ดีที่เดิน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service